Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Strona główna/Spółka/Zarząd /Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Paleczny
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunkach Elektrotechnika w zakresie Elektroenergetyka oraz Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzanie i Marketing w Przemyśle. Ukończył również studia menedżerskie Executive Master of Business Administration realizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Współczesnym Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz z zakresu Controllingu i Auditu w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, jak również cykl szkoleń z Zarządzania Projektami w Organizacji organizowany przez School of Business and Public Management of the George Washington University oraz szereg innych specjalistycznych szkoleń, m.in. z zakresu zamówień publicznych, zarządzania operacyjno-wdrożeniowego, negocjacji, controllingu oraz zarządzania kulturą organizacji.
Od blisko 20-stu lat związany jest z ELEKTROBUDOWĄ, gdzie początkowo zajmował stanowiska inżyniera stażysty, inżyniera pomiarów pomontażowych oraz specjalisty badań i projektowania, następnie pełnił funkcje kierownicze, będąc Kierownikiem Robót i Kierownikiem Kontraktu na projektach krajowych i zagranicznych, a od 2011 roku Dyrektorem Marketingu w Oddziale Spółki Rynek Wytwarzania Energii. Poprzednio pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzania Marketingiem. Od 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej ENERGOTEST Sp. z o.o. 

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 25.02.2016 r.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Wojciech Paleczny nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej,  jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Według oświadczenia złożonego przez Pana Wojciecha Palecznego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zakres odpowiedzialności:

  • określa długo i krótkookresową strategię programów marketingu i sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznych
  • nadzoruje analizy rynkowe oraz identyfikację nowych rynków zbytu dla produktów i usług
  • odpowiada za koordynację działalności związanej z procesem pozyskiwania zamówień
  • odpowiada za działania eksportowe w zakresie marketingu i sprzedaży
  • sprawuje nadzór nad systemem CRM
  • sprawuje nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej
  • planuje i nadzoruje działania związane komunikacją marketingową
do góry