Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Strona główna/Spółka/Zarząd /Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Paleczny
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzania Marketingiem

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku Elektrotechnika oraz na kierunku Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz controllingu i auditu w przedsiębiorstwie, jak również szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami, zarządzania operacyjno-wdrożeniowego, negocjacji oraz zarządzania kulturą organizacji.

Od kilkunastu lat związany jest z ELEKTROBUDOWĄ, gdzie początkowo zajmował stanowiska inżyniera stażysty, inżyniera pomiarów pomontażowych oraz specjalisty badań i projektowania, a następnie pełnił funkcje kierownicze, będąc Kierownikiem Robót i Kierownikiem Kontraktu. Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Marketingu w Oddziale Spółki Rynek Wytwarzania Energii.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 25.02.2016 r.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Wojciech Paleczny nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej,  jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Według oświadczenia złożonego przez Pana Wojciecha Palecznego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zakres odpowiedzialności:

  • określa długo i krótkookresową strategię programów marketingu i sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznych
  • nadzoruje analizy rynkowe oraz identyfikację nowych rynków zbytu dla produktów i usług
  • odpowiada za koordynację działalności związanej z procesem pozyskiwania zamówień
  • odpowiada za działania eksportowe w zakresie marketingu i sprzedaży
  • sprawuje nadzór nad systemem CRM
  • sprawuje nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej
  • planuje i nadzoruje działania związane komunikacją marketingową
do góry