Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Strona główna/Spółka/Zarząd /Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Paleczny
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, na kierunkach Elektrotechnika oraz Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz controllingu i audytu w przedsiębiorstwie, jak również szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami, zarządzania operacyjno-wdrożeniowego, negocjacji oraz zarządzania kulturą organizacji.

Od kilkunastu lat związany jest z ELEKTROBUDOWĄ, gdzie początkowo zajmował stanowiska inżyniera stażysty, inżyniera pomiarów pomontażowych oraz specjalisty badań i projektowania, a następnie pełnił funkcje kierownicze, będąc Kierownikiem Robót i Kierownikiem Kontraktu, a następnie Dyrektorem Marketingu w Oddziale Spółki Rynek Wytwarzania Energii. Poprzednio pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzania Marketingiem.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 25.02.2016 r.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Wojciech Paleczny nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej,  jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Według oświadczenia złożonego przez Pana Wojciecha Palecznego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zakres odpowiedzialności:

  • określa długo i krótkookresową strategię programów marketingu i sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznych
  • nadzoruje analizy rynkowe oraz identyfikację nowych rynków zbytu dla produktów i usług
  • odpowiada za koordynację działalności związanej z procesem pozyskiwania zamówień
  • odpowiada za działania eksportowe w zakresie marketingu i sprzedaży
  • sprawuje nadzór nad systemem CRM
  • sprawuje nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej
  • planuje i nadzoruje działania związane komunikacją marketingową
do góry