Polityka ZSZ

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ELEKTROBUDOWY SA w upadłości

Celem ELEKTROBUDOWY SA  w upadłości jest stałe podnoszenie wartości Spółki poprzez wypracowanie i utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym oraz zdobycie ugruntowanej pozycji na rynkach zagranicznych.

Zintegrowany System Zarządzania to nasza świadomość, to zobowiązanie do świadczenia usług i produkowania wyrobów spełniających wymagania jakościowe, środowiskowe i bezpieczeństwa i higieny pracy.
ELEKTROBUDOWA SA  w upadłości  jest wykonawcą kompleksowych usług elektromontażowych, producentem urządzeń elektroenergetycznych oraz wykonawcą usług w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji.

Dążeniem firmy jest:

 • oferowanie wyrobów i usług o wyższej wartości dodanej poprzez:
  • doradztwo techniczne,
  • ciągły wzrost poziomu technicznego wyrobów i usług,
  • monitorowanie i nadzorowanie procesów technologicznych,
  • kompleksowe zarządzanie przedsięwzięciami w ramach generalnego wykonawstwa inwestycji,
 • podnoszenie jakości wyrobów i usług osiąganej w sposób nie zagrażający środowisku, bezpiecznych dla naszych Klientów;
 • inwestowanie w rozwój wyrobów i usług, rozszerzenie produkcji o urządzenia zwiększające standard i jakość wyrobów i usług bezpiecznych dla użytkownika i środowiska;
 • wdrożenie nowoczesnych systemów wspomagających zarządzanie, podnoszących jakość i efektywność pracy oraz wspierających podejmowanie decyzji zarządczych;
 • ochrona zdrowia i życia pracowników, poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę zdrowia, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów finansowych, możliwości technicznych i organizacyjnych Spółki.

Powyższą politykę realizujemy poprzez:

 • prowadzenie działalności skierowanej na budowanie trwałych i pozytywnych relacji z Klientami oraz wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością;
 • planowane, systemowe i procesowe działania w celu zwiększenia zadowolenia Klienta;
 • doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem Spółki, który zapewni kompleksowe podejście do monitorowania szans oraz ryzyka dla Spółki, jak również będzie wspomagał ustalanie optymalnego sposobu reakcji na zidentyfikowane szanse i ryzyka;
 • wspieranie w podejmowaniu decyzji biznesowych, przyczyniających się do maksymalizacji wartości ELEKTROBUDOWY SA w upadłości ;
 • upowszechnianie w całej Spółce świadomości dotyczącej wymagań Klienta, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie otwartej polityki informacyjnej wobec właścicieli, klientów, pracowników i innych interesariuszy Spółki;
 • efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, zapewnienie środków finansowych na inwestycje;
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalną gospodarkę odpadami, nadzór nad emisjami i ściekami;
 • zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy i schorzeniom zawodowym;
 • współpracę z wykonawcami i dostawcami posiadającymi ustalone kompetencje i spełniającymi najwyższe wymagania w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • systematyczną analizę przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań dotyczących zarówno naszych wyrobów i usług jak też środowiska i bhp;
 • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników, a także zagwarantowanie im warunków do podnoszenia kwalifikacji, awansu zawodowego, samorealizacji oraz komfortu pracy;
 • doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Gwarancją realizacji zadań wynikających z niniejszej Polityki jest funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007, PN-EN 1090-1:2012, BS OHSAS 18001:2007 i PN-N 18001:2004 oraz standardami jakościowymi określonymi w AQAP 2110:2016 i NSQ 100.

W imieniu Zarządu ustanawiam Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i deklaruję: wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki, zapewnienie środków i zasobów do realizacji celów i zadań oraz utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka ELEKTROBUDOWY SA w upadłości odpowiada ustalonym celom, obowiązuje wszystkich pracowników, wykonawców i dostawców pracujących dla ELEKTROBUDOWY SA w upadłości i jest dla nich dostępna.

Wydanie XII, kwiecień 2017r.

Przegląd - wrzesień 2019r. 

Prezes Zarządu

ELEKTROBUDOWA SA  w upadłości 

do góry