Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu

Strona główna/Spółka/Zarząd /Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu

Janusz Juszczyk
Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

Z wykształcenia magister inżynier elektryk z dyplomem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Swoją karierę rozpoczął w 1980 roku w Zakładach Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując na stanowisku głównego specjalisty ds. energetycznych w Opolskim Kombinacie Ogrodniczym Opole (Zakład Produkcji Sadowniczej Grudynia Wielka) oraz w latach 1984-1985 w Okręgowych Warsztatach Poczty i Telekomunikacji w Opolu-Winowie.

Od grudnia 1985 roku zatrudniony w ELEKTROBUDOWIE kolejno na stanowiskach kierowniczych, przechodząc wszystkie szczeble kariery od Kierownika Robót, przez Zastępcę Dyrektora Wielkiego Zespołu Montaży Opole, Dyrektora Marketingu Rynku Wytwarzania Energii, Członka Zarządu - Dyrektora Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii do Wiceprezesa Zarządu.

Funkcję Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 01.01.2016 r.

Pan Janusz Juszczyk nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Janusz Juszczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zakres odpowiedzialności:

  • określa długo i krótkookresową strategię Spółki i Grupy Kapitałowej
  • odpowiada za zarządzanie Spółką
  • nadzoruje działalność operacyjną Oddziałów Spółki
  • nadzoruje realizację systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego
  • nadzoruje zarządzanie majątkiem, zarządzanie ryzykiem biznesowym i ryzykiem nadużyć
  • nadzoruje działalność inwestycyjną
  • odpowiada za przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
do góry