Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017

Projekty uchwał
Projekty uchwał
Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Transmisja obrad
Transmisja obrad
Ogólna liczba akcji i głosów
Ogólna liczba akcji i głosów

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROBUDOWA SA 
NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2017 R. 

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, a także  § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka)” zwołuje na dzień 25 kwietnia 2017 roku, na godz. 1000 ZwyczajneWalne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, które odbędzie się w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2016.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  w roku obrotowym 2016”.   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
 16. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA:

 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres   

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze ELEKTROBUDOWA SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do  porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zawierający dane określone w art. 402ksh, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki - www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie. Ponadto Spółka informuje,  że korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem. Formularz nie zastępuje także dokumentu pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres:  dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

ELEKTROBUDOWA SA podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA. Ponadto po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub kopią odpisu z właściwego rejestru.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od ELEKTROBUDOWA SA, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 kwietnia 2017 r. ("Dzień Rejestracji").

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami ELEKTROBUDOWA SA w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 29 marca 2017 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 kwietnia 2017 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: 
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 kwietnia 2017 r. i są wymienione na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Spółkę na podstawie wykazu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
lub 
b) wykazały się imiennym zaświadczeniem podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym zgodnie z art. 4063 § 2 ksh.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, w godzinach od 900 do 1500, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20 kwietnia 2017 r., 21 kwietnia 2017 r. i 24 kwietnia 2017 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy wysłać na adres 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Karty do głosowania wydawane będą osobom uprawnionym do uczestnictwa po okazaniu dowodu tożsamości.  

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 ksh. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry