Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA (w tys. zł)

Dane za rok: 2018   2017   2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży  763 496 902 901 971 480 1 242 830 1 108 316 905 553 1 018 002
Zysk z działalnosci operacyjnej (87 142) 69 751  61 785 63 090 36 356 24 682 22 458
Zysk brutto  (86 215) 74 412 68 777 62 882 33 504 25 904 27 854
Zysk netto  (71 747) 58 608 55 130 49 965 27 015 17 585 23 215
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (50 549) 83 729 72 313 112 719 (95 763) 61 851 30 660
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 171) (18 210) (7 877) (7 123) (7 707) (11 356) (16 002)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (33 792) (85 714) (34 087) (61 787) 84 355 (16 210) (8 162)
Zwiększenie/zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (93 512) (20 195) 30 349 43 809 (19 115) 34 285 6 496
Aktywa trwałe 209 202  203 598 195 109 188 569 174 263 199 527 197 762
Aktywa obrotowe 564 050 686 632 715 824 709 258 737 549 576 137 494 072
Aktywa razem 773 252 890 230 910 933 897 827 911 812 775 664 691 834
Zobowiązania razem 482 718 459 305 487 605 511 025 573 569 448 940 372 952
Zobowiązania długoterminowe 26 311 42 433 54 157 20 227 20 648 19 404 21 156
Zobowiązania krótkoterminowe 456 407 416 872  433 448 490 798 552 921 429 536 351 796
Kapitał własny 290 534 430 925 423 328 386 802 338 243 326 724 318 882
Kapitał zakładowy 10 003 10 003 10 003 10 003 10 003 26 375 26 375

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
xlsx Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA 64.83KB Plik: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry