Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA (w tys. zł)

Dane za rok: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 971 480 1 242 830 1 108 316 905 553 1 018 002 945 215 786 748
Zysk z działalnosci operacyjnej 61 785 63 090 36 356 24 682 22 458 49 284 53 058
Zysk brutto przed opodatkowaniem 68 777 62 882 33 504 25 904 27 854 49 120 54 854
Zysk netto roku obrotowego 55 130 49 965 27 015 17 585 23 215 38 136 45 080
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 313 112 719 -95 763 61 851 30 660 4 330 12 719
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 877 -7 123 -7 707 -11 356 -16 002 14 954 -56 833
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 087 -61 787 84 355 -16 210 -8 162 -28 536 -16 414
Zmiana stanu netto środków pieniężnych 30 349 43 809 -19 115 34 285 6 496 -9 252 -60 528
Aktywa trwałe 195 109 188 569 174 263 199 527 197 762 159 668 186 416
Aktywa obrotowe 715 824 709 258 737 549 576 137 494 072 499 892 392 967
Aktywa razem 910 933 897 827 911 812 775 664 691 834 659 560 579 383
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 487 605 511 025 573 569 448 940 372 952 329 538 259 182
Zobowiązania długoterminowe 54 157 20 227 20 648 19 404 21 156 10 896 8 584
Zobowiązania krótkoterminowe 433 448 490 798 552 921 429 536 351 796 318 642 250 598
Kapitał własny 423 328 386 802 338 243 326 724 318 882 330 022 320 201
Kapitał zakładowy 10 003 10 003 10 003 26 375 26 375 26 375 26 375

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
xlsx Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA 49.44KB Plik: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry