Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe ELEKTROBUDOWY SA (w tys. zł)

Dane za rok: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 928 509 1 204 228 1 064 485 853 547 974 061 902 458 752 500
Zysk z działalnosci operacyjnej 56 115 59 428 33 728 19 780 17 356 45 874 52 720
Zysk brutto przed opodatkowaniem 64 057 59 018 36 885 20 911 22 023 50 924 59 519
Zysk netto roku obrotowego 53 121 47 162 29 101 13 306 19 325 40 689 49 595
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 573 105 099 -96 391 56 834 26 417 3 951 9 147
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 946 -3 472 -4 907 -10 096 -15 427 24 122 -57 379
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 087 -61 787 84 442 -16 085 -8 129 -28 486 -16 636
Zmiana stanu netto środków pieniężnych 33 540 39 840 -16 856 30 653 2 861 -413 -64 868
Aktywa trwałe 214 875 215 554 201 893 217 995 213 873 176 609 208 799
Aktywa obrotowe 687 150 682 952 710 891 544 413 469 066 480 298 365 708
Aktywa razem 902 025 898 506 912 784 762 408 682 939 656 907 574 507
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 477 228 503 907 565 926 438 056 364 391 324 458 252 371
Zobowiązania długoterminowe 53 873 19 958 20 429 18 598 20 036 10 739 8 486
Zobowiązania krótkoterminowe 423 355 483 949 545 497 419 458 344 355 313 719 243 885
Kapitał własny 424 797 394 599 346 858 324 352 318 548 332 449 322 136
Kapitał zakładowy 10 003 10 003 10 003 26 375 26 375 26 375 26 375
Liczba akcji 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 10,0 4,0 - 2,0 2,0 4,0 6,0
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
xlsx Wybrane dane finansowe ELEKTROBUDOWY SA 33.7KB Plik: Wybrane dane finansowe ELEKTROBUDOWY SA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry