Walne Zgromadzenie 2014

Projekty uchwał
Projekty uchwał
Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Transmisja obrad
Transmisja obrad
Ogólna liczba akcji i głosów
Ogólna liczba akcji i głosów

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROBUDOWA SA NA DZIEŃ 22 MAJA 2014 ROKU

Działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA zwołuje na dzień 22 maja 2014 roku, o godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013. 
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011 - 2012 oraz użycia kapitału zapasowego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwot wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie strat z lat ubiegłych. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA. 
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 
19. Zamknięcie obrad.

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA, działając zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z pkt. 15 przedstawionego powyżej porządku obrad podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki.

1) Dotychczasowa treść § 11 ust. 5 Statutu: 
„Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu.”

Proponowana treść § 11 ust. 5 Statutu: 
„Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu.”  

2) Dotychczasowa treść § 15 ust. 2 Statutu: 
„Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Postanowienia § 15 ust. 1 zdanie 4 stosuje się odpowiednio. 
Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

 Proponowana treść § 15 ust. 2 Statutu:
„Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę pod treścią przyjętej uchwały. Miejsce odbycia posiedzenia Rady i sporządzenia protokołu oraz data podjęcia uchwały powinny zostać oznaczone w treści uchwały. Postanowienia § 15 ust. 1 zdanie 4 stosuje się odpowiednio. 
Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

3) Dotychczasowa treść § 16 ust. 2 Statutu: 
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 17 ust. 3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”  

Proponowana treść § 16 ust. 2 Statutu:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

4) Dotychczasowa treść § 17 ust. 2, pkt 2.9, ppkt. 2.9.9. Statutu: 
„nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

Proponowana treść § 17 ust. 2, pkt 2.9 ppkt. 2.9.9. Statutu:
„nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem przypadków, gdy dokonanie tej czynności prawnej stanowi wypełnienie warunków określonych w dokumentacji przetargowej oraz wykonanie umowy zawartej przez Spółkę po wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązującej Spółkę do dokonania wyżej wymienionej czynności prawnej dla realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot przetargu,”

5) Dotychczasowa treść § 20 ust. 2 Statutu: 
„Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Proponowana treść § 20 ust. 2 Statutu: 
„Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.”

 6) Dotychczasowa treść § 32 ust. 1 Statutu: 
„Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 
a/ podwyższenie kapitału zakładowego, 
b/ odpisy na kapitał zapasowy, 
c/ odpisy na kapitały rezerwowe, 
d/ dywidendę dla akcjonariuszy, 
e/ inwestycje, 
f/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

 Proponowana treść § 32 ust. 1 Statutu: 
„Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 
a/ podwyższenie kapitału zakładowego, 
b/ odpisy na kapitał zapasowy, 
c/ odpisy na kapitały rezerwowe, 
d/ dywidendę dla akcjonariuszy, 
e/ inwestycje, 
f/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

7) Dotychczasowa treść § 33 Statutu: 
„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita” z wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Monitorze Polskim B.”

Proponowana treść § 33 Statutu: 
„Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. W pozostałych przypadkach Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita.”

Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA: 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres - 

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze ELEKTROBUDOWY SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 
Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zawierający dane określone w art. 4023 ksh, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki - www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie. Ponadto Spółka informuje, że korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem. Formularz nie zastępuje także dokumentu pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie. 
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres  dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. 
ELEKTROBUDOWA SA podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA. 
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub kopią odpisu z właściwego rejestru. 
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. 
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od ELEKTROBUDOWY SA, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 maja 2014 r. ("Dzień Rejestracji").

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami ELEKTROBUDOWY SA w Dniu Rejestracji. 
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 25 kwietnia 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 7 maja 2014 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: 
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 6 maja 2014 r. i są wymienione na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Spółkę na podstawie wykazu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub 
b) wykazały się imiennym zaświadczeniem podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym zgodnie z art. 4063 § 2 ksh. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, w godzinach od 900 do 1500, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19 maja 2014 r., 20 maja 2014 r. i 21 maja 2014 r. 
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Karty do głosowania wydawane będą osobom uprawnionym do uczestnictwa po okazaniu dowodu tożsamości.

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 ksh.Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji ELEKTROBUDOWY Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA zwołanym na dzień 22 maja 2014 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry