Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

Raporty bieżące 2018-03-29 14:01

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, a także § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12.

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdania Rady Nadzorczej będące przedmiotem punktów 7 i 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, a także na stronie internetowej Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu,
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26.04.2018 r. 99.83KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26.04.2018 r.
pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 26.04.2018 r. 278KB Plik: Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 26.04.2018 r.
pdf Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 63.04KB Plik: Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
pdf Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok wraz z załącznikami 2.74MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok wraz z załącznikami
pdf Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017 wraz z załącznikiem 677.73KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017 wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 wraz z załącznikiem 6.15MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 wraz z załącznikiem

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry