Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie umowy zmieniającej i ujednolicającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Zawarcie umowy zmieniającej i ujednolicającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Raporty bieżące 2019-08-08 16:11

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2019 z 1 sierpnia 2019 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy w sprawie finansowania działalności Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka] informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2019 r. Spółka zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Haitong Bank S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [Banki] oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., TUiR Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. i AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. [Ubezpieczyciele], umowę zmieniającą i ujednolicającą [Umowa Ujednolicająca] do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie].

Na mocy Umowy Ujednolicającej:

A. do Umowy o Finansowanie przystąpił w charakterze wierzyciela Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,

B. zaktualizowane zostały oświadczenia dotychczas złożone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,

C. w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. zostanie złożone przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczenie zmieniające do dotychczas złożonego oświadczenia tego podmiotu, przy czym niezłożenie powyższego oświadczenia we wskazanym terminie stanowi Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie.

D. w treści Umowy o Finansowanie uwzględniono również zmiany wprowadzone na podstawie umowy zmieniającej o zawarciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym 76/2019 z 1 sierpnia 2019 r.

W pozostałym zakresie warunki Umowy o Finansowanie nie uległy istotnym zmianom. 

Zawarcie powyższej umowy jest kolejnym etapem realizacji przez Zarząd Spółki postanowień Umowy o Finansowanie, której celem jest uzgodnienie z Bankami oraz Ubezpieczycielami zasad finansowania Spółki w perspektywie krótko i długoterminowej nie później niż we wrześniu 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Hubert Staszewski - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie umowy zmieniającej i ujednolicającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. 132.84KB Plik: Zawarcie umowy zmieniającej i ujednolicającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry