Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

Raporty bieżące 2018-02-01 15:47

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 01.02.2018 roku  została zawarta z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”, „Zamawiający”), umowa na realizację w formule EPC („pod klucz”) inwestycji związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw nr 91 w Szczecinie („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie magazynu paliw.

Termin zakończenia realizacji Umowy ustalono na dzień 30.06.2019 r. Wynagrodzenie netto za wykonanie Umowy ustalone zostało na kwotę 39,49 mln zł.

Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wszelkich roszczeń wynikających lub bezpośrednio związanych z realizacją lub naruszeniem przez Wykonawcę postanowień Umowy (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest do równowartości 100% wynagrodzenia netto. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w odniesieniu do:
- odpowiedzialności związanej z naruszeniem prawa własności intelektualnej na podstawie Umowy,
- odpowiedzialności za szkodę na majątku lub szkodę na osobie poniesioną przez osobę trzecią,
- roszczeń zwrotnych Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń podwykonawców robót.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu 
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie znaczącej umowy z PKN Orlen.pdf 111.79KB Plik: Podpisanie znaczącej umowy z PKN Orlen.pdf

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry