Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie ugody z Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Zawarcie ugody z Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Raporty bieżące 2020-03-05 18:47

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2019, nr 68/2019, nr 70/2019, nr 81/2019, nr 131/2019, Zarząd ELEKTROBUDOWY S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 5 marca 2020 roku została podpisana ugoda pomiędzy Spółką a Tauron Ciepło Sp. z o.o. [Tauron Ciepło, Zamawiający], która zakończyła wszystkie spory związane ze złożeniem przez Tauron Ciepło żądania wypłaty, a następnie uzyskaniem przez Zamawiającego środków, na kwotę ok. 12,6 mln zł z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z dnia 20 czerwca 2013 roku [Gwarancja] wystawionej przez Bank Polski Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [PKO BP] w związku z realizacją przez Spółkę kontraktu budowlanego pn. "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy” [Umowa].
Na mocy ugody strony postanowiły, że Tauron Ciepło zwróci Emitentowi kwotę ok. 10,7 mln zł [Kwota Zwracana]. Zapłata Kwoty Zwracanej nastąpi pod warunkiem złożenia przez Spółkę oświadczeń o cofnięciu wszczętych postępowań, w tym złożenia oświadczenia o cofnięciu postępowania przed Sądem Okręgowym w Katowicach z inicjatywy Spółki przeciwko Tauron Ciepło o zapłatę kwoty ok. 12,6 mln zł (o którym mowa w raporcie bieżącym nr 68/2019).

Kwota ok. 1,9 mln zł, stanowiąca różnicę między kwotą wypłaconą Tauron Ciepło przez Bank z Gwarancji a Kwotą Zwracaną, stanowi kwotę, która na podstawie zawartej ugody, należna będzie Tauron Ciepło.

Zawarcie i prawidłowe wykonanie ugody zaspokaja i wyczerpuje wszelkie roszczenia Spółki czy Tauron Ciepło w związku z realizacją Umowy.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent ocenia, iż zawarcie ugody wpłynie na poprawę wyniku finansowego roku 2020 w kwocie ok. 10,7 mln zł.

Pozostałe warunki oraz postanowienia Ugody nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju porozumień.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie ugody z Tauron Ciepło Sp. z o.o. 98.25KB Plik: Zawarcie ugody z Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry