Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie ugody z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej

Zawarcie ugody z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej

Raporty bieżące 2020-02-18 19:33

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 8 marca 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 18 lutego 2020 roku została podpisana ugoda polubowna pomiędzy Spółką a Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej („Związek Zawodowy”), która zakończy wszystkie spory i postępowania toczące się w Finlandii dotyczące roszczeń dochodzonych przez Związek Zawodowy wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych przez Spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii „Ugoda”).

Na mocy ugody strony postanowiły, że Spółka zapłaci na rzecz Związku Zawodowego łączną kwotę 1,2 mln euro, w tym 0,68 mln euro tytułem roszczeń względem pracowników oraz 0,52 mln euro tytułem zwrotu kosztów prowadzonego postępowania. Kwota Ugody zostanie zapłacona w czterech ratach (w wysokości odpowiednio 0,35 mln euro, 0,25 mln euro, oraz dwie raty po 0,3 mln euro) płatnych na koniec odpowiednio I, II oraz III kwartału 2019 r. oraz na koniec I kwartału 2021 r.

Ugoda przewiduje konieczność ustanowienia na rzecz Związku Zawodowego zabezpieczeń płatności wynikających z Ugody w postaci i) ustanowienia na rzecz Związku Zawodowego hipoteki umownej na drugim miejscu na nieruchomości Spółki przy ul. Porcelanowej 12 w Katowicach do kwoty 0,85 mln euro, ii) poddaniu się na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. iii) wyrażeniu przez PKO BP S.A. zgody na wypłatę odpowiadającej kwoty płatności I raty (tj. 0,35 mln euro) scedowanej uprzednio na ten bank w związku z zawartą umową cesji z dnia 25 marca 2008 r. wierzytelności z umowy na wykonanie robót przy projekcie Olkiluoto-3 zawartej z Areva NP GmbH z siedzibą w Erlangen, Niemcy.

Ugoda weszła w życie z dniem podpisania, przy czym Związek Zawodowy wycofa wszystkie postepowania toczące się wobec Spółki dopiero po:
-  złożeniu oświadczeń potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń opisanych w punktach i - ii)
- oraz złożeniu oświadczenia potwierdzającego zgodę PKO BP S.A. na wypłatę wskazanej wcześniej kwoty lub alternatywnie, w miejsce przedmiotowego oświadczenia po dokonaniu przez Emitenta I raty płatności.

Pozostałe warunki oraz postanowienia Ugody nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju porozumień.

Emitent wyjaśnia, iż opisane powyżej zabezpieczenia Ugody zostaną ustanowione po wyrażeniu na nie zgody przez instytucje finansujące zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

W związku z rezerwami księgowymi utworzonymi przez Emitenta w poprzednich okresach sprawozdawczych okoliczność zawarcia Ugody jak również jej realizacji nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki okresu sprawozdawczego roku 2019.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu, 
Hubert Staszewski - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie ugody z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej 101.88KB Plik: Zawarcie ugody z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry