Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie ugody dotyczącej realizacji kontraktu budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

Zawarcie ugody dotyczącej realizacji kontraktu budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

Raporty bieżące 2019-07-31 12:53

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, że w ramach postępowania z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. („MPK”) przeciwko Spółce oraz ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („ZUE”), toczącego się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu (Sąd), o zapłatę kwoty ok. 20,18 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu, w ramach czynności mediacyjnych w dniu 31 lipca 2019 r. Spółka zawarła trójstronną ugodę z MPK oraz ZUE obejmującą w szczególności opisane poniżej uzgodnienia.

I. ZUE oraz Spółka zobowiązały się solidarnie do zapłaty na rzecz MPK kwoty 2,2 mln zł („Uzgodniona Kwota”) w 4 ratach, w tym pierwsza rata w wysokości 0,4 mln zł płatna do końca października 2019 roku oraz trzy raty w wysokości po 0,6 mln zł płatne na koniec odpowiednio marca i sierpnia 2020 roku oraz stycznia 2021 roku.
Brak zapłaty którejkolwiek z rat (lub jej części) w ustalonych wyżej terminach powoduje natychmiastową wymagalność całej niezaspokojonej części Uzgodnionej Kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

II. Następuje wzajemne zrzeczenie się wszystkich roszczeń związanych z realizacją Inwestycji, z wyjątkiem roszczeń MPK wobec Spółki jako Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi i strony zobowiązały się do zaniechania oraz cofnięcia działań skutkujących egzekwowaniem dotychczasowych roszczeń.

III. Strony znoszą wzajemnie koszty postępowania we wszystkich toczących się między nimi postępowaniach.

IV. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez Sąd i zgodnie z jej treścią Strony wnoszą o jej zatwierdzenie oraz umorzenie trwających postępowań.

Zgodnie z ugodą jej zawarcie kończy wszelkie postępowania pomiędzy MPK, Spółką oraz ZUE w związku z realizacją kontraktu budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu. 
Ponadto Spółka informuje, że również w dniu 31 lipca 2019 r. Spółka ustaliła z ZUE zgodny sposób wykonania ugody zawartej z MPK, zgodnie z którą Spółka zapłaci na rzecz MPK kwotę 1,2 mln PLN a ZUE zapłaci na rzecz MPK kwotę 1,0 mln zł zgodnie z przedstawionym wcześniej harmonogramem płatności Uzgodnionej Kwoty.
Emitent wyjaśnia, iż w związku z przedmiotowym sporem Spółka utworzyła na 31 grudnia 2018 r. rezerwę w wysokości 0,4 mln zł na koszty obsługi prawnej, która to rezerwa została rozwiązana w związku z zawarciem ugody. W związku z ugodą Spółka utworzyła rezerwę w wysokości 1,2 mln zł, co powoduje, że wpływ na wynik finansowy operacyjny w I półroczu 2019 r. powyższych zdarzeń wynosi minus 0,8 mln zł.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.      

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu, 
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie ugody dotyczącej realizacji kontraktu budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu 133.81KB Plik: Zawarcie ugody dotyczącej realizacji kontraktu budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry