Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie porozumienia z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin”

Zawarcie porozumienia z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin”

Raporty bieżące 2020-12-30 20:33

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2020 r. Spółka zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej [PSE] porozumienie w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin” [Umowa], o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 37/2020 [Porozumienie].

Intencją Porozumienia jest w szczególności przeniesienie przez Spółkę na rzecz PSE w ramach rozliczenia Umowy prawa własności urządzeń i materiałów, uchylenie niepewności co do części roszczeń stron powstałych w związku z realizacją Umowy, odstąpieniem od Umowy przez PSE oraz rozliczeniem Umowy, a także uchylenie w zakresie określonym w Porozumieniu sporu mogącego powstać pomiędzy stronami związanego z realizacją Umowy. Jednocześnie na mocy Porozumienia Spółka potwierdziła, że rozwiązanie Umowy będące efektem oświadczenia PSE, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2020 jest skuteczne i nie będzie kwestionowała faktu rozwiązania Umowy, natomiast podstawa oraz wysokość naliczonych przez PSE kar umownych za odstąpienie od Umowy może być kwestionowana przez Spółkę w odpowiednim postępowaniu sądowym.

Zgodnie z Porozumieniem strony uzgodniły treść Protokołu Odbioru Bilansującego [POB] oraz Protokół Inwentaryzacyjny [PI] oraz zrzekły się bezwarunkowo i nieodwołanie prawa do kwestionowania ich treści. W konsekwencji uzgodnień treści PI oraz POB Spółka ma wobec PSE roszczenie o zapłatę kwoty ok. 9,9 mln zł netto z tytułu nierozliczonych dotychczas robót i prac, które to roszczenia PSE uznaje w całości, a ponadto Emitent w ramach rozliczenia Umowy przeniesie na rzecz PSE prawo własności uzgodnionych urządzeń i maszyn dedykowanych do realizacji przedmiotu Umowy za łączną kwotę ok. 11,2 mln zł netto.

Wierzytelności Spółki wobec PSE o których mowa powyżej w łącznej kwocie ok. 25,9 mln zł brutto [netto ok. 21,1 mln zł] zostaną uregulowane w ten sposób, że:

  1. PSE dokonuje potrącenia zobowiązań Spółki z tytułu roszczeń powstałych ze spłatą podwykonawców w zakresie dotychczas niezaspokojonym w wysokości 9,1 mln zł,
  2. PSE dokona potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych wcześniej kar umownych w kwocie ok. 2,3 mln zł,
  3. wypłata kwoty ok. 2,7 mln zł zostanie wstrzymana na okres 4 miesięcy przez PSE na pokrycie roszczeń PSE wobec Emitenta powstałych w związku z dokonaniem przez PSE płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców Emitenta,
  4. w zakresie pozostałej kwoty tj. ok. 11,8 mln zł PSE dokona płatności na rzecz Spółki.

Wpływ rozliczenia Porozumienia zostanie uwzględniony w wynikach 2020 roku w pełnej kwocie tj. 21,1 mln zł [wartość netto wystawionej faktury sprzedaży] w przychodach Spółki. Emitent wskazuje jednocześnie, iż  wcześniejsze skutki wypowiedzenia Umowy zostały ujęte w wyniku finansowym roku 2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie porozumienia z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin” 139.35KB Plik: Zawarcie porozumienia z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin”

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry