Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie kolejnej umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z instytucjami finansującymi Spółkę z dnia 28 maja 2019 r.

Zawarcie kolejnej umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z instytucjami finansującymi Spółkę z dnia 28 maja 2019 r.

Raporty bieżące 2019-07-05 19:46

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 58/2019 z 21 czerwca 2019 r. oraz raportów wcześniejszych Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka] informuje, iż w dniu 5 lipca 2019 r. Spółka zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Haitong Bank S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska S.A. [łącznie zwane dalej jako Instytucje Finansowe] kolejną umowę zmieniającą [Umowa Zmieniająca] do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Umowa Zmieniająca zmienia termin zawarty w definicji "Warunku Rozwiązującego" określonego w umowie w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. Zgodnie z Umową Zmieniającą, "Warunek Rozwiązujący" został określony jako zdarzenie polegające na tym, że najpóźniej do dnia 14 lipca 2019 r. [włącznie] którykolwiek z zakładów ubezpieczeń określonych w Umowie nie stanie się stroną Umowy jako wierzyciel. Zgodnie z Umową Zmieniającą, w przypadku, gdy wystąpi Warunek Rozwiązujący, wszelkie prawa i obowiązki stron wygasną z początkiem dnia 15 lipca 2019 r.

W związku z zawartą Umową Zmieniającą, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [Bank PKO BP] złożył Spółce, Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Instytucjom Finansowym - stronom Umowy Zmieniającej kolejne oświadczenie zmieniające oświadczenie z dnia 28 maja 2019 r. w taki sposób, że w przypadku, gdy ziści się warunek rozwiązujący określony w Umowie Zmieniającej, przedmiotowe oświadczenie Banku PKO BP wygaśnie z początkiem dnia 15 lipca 2019 r.

W związku z zawartą Umową Zmieniającą, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna [Bank PEKAO] złożył Spółce, Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. oraz Instytucjom Finansowym - stronom Umowy Zmieniającej kolejne oświadczenie zmieniające oświadczenie z dnia 28 maja 2019 r. w taki sposób, że w przypadku, gdy ziści się warunek rozwiązujący określony w Umowie Zmieniającej, przedmiotowe oświadczenie Banku PEKAO wygaśnie z początkiem dnia 15 lipca 2019 r.

W pozostałym zakresie warunki z umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. nie uległy istotnym zmianom.

Zawarcie Umowy Zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa] jest kolejnym etapem konsekwentnej realizacji przez Zarząd Spółki postanowień Umowy, której celem jest uzgodnienie z Instytucjami Finansowymi zasad finansowania Spółki w perspektywie krótko i długoterminowej nie później niż do Daty Końcowej Umowy określonej na dzień 31 lipca 2019 r.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki, Zarząd Spółki informuje, że w ramach przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności Spółki będzie rozpatrywał te opcje i działania, które są zgodne z Umową i zapewniają realizację jej postanowień oraz jednocześnie wspierają działania zmierzające do uzgodnienia z Instytucjami Finansowymi zasad finansowania Spółki w perspektywie krótko i długoterminowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpis osób reprezentujących Spółkę:
Roman Przybył - Prezes Zarządu
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie kolejnej umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z instytucjami finansującymi Spółkę z dnia 28 maja 2019 r..pdf 212.21KB Plik: Zawarcie kolejnej umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z instytucjami finansującymi Spółkę z dnia 28 maja 2019 r..pdf

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry