Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

Raporty bieżące 2019-11-29 11:43

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 129/2019 z dnia 29 października 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 listopada 2019 roku powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. mBank SA [Bank] aneksu do umowy ramowej z dnia 25 września 2006 roku [Umowa Ramowa]. Na podstawie zawartego aneksu od dnia 29 listopada 2019 r. ulegnie obniżeniu dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności z kwoty 66,5 mln zł do kwoty ok. 52,0 mln zł, a następnie od dnia 2 grudnia 2019 r. do kwoty 40,0 mln zł. Termin obowiązywania umowy ustalono do dnia 31 grudnia 2019 roku, który jest terminem spłaty kredytów. Obniżenie limitu wynika z redukcji wartości czynnych gwarancji związanej z wygasaniem terminów ważności, na które zostały wystawione gwarancje.

Na podstawie odrębnych postanowień umowy w sprawie finansowania z 28 maja 2019 roku dotychczas obowiązujący limit gwarancyjny ma charakter nieodnawialny.

Jednocześnie wraz ze wskazanym powyżej aneksem do Umowy Ramowej, do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 31 grudnia 2019 roku. Na dzień 28 listopada  2019 roku kredyt w rachunku bieżącym udostępniony na podstawie Umowy Ramowej został wykorzystany w kwocie ok. 4,64 mln zł.

Zgodnie z treścią aneksu, zaktualizowane również zostały, o wysokość aktualnie obowiązującego limitu, zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące umowę hipoteki oraz zastaw rejestrowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku.

W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A. 139.29KB Plik: Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry