Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Raporty bieżące 2019-06-11 16:20

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) aneksu do Umowy Wieloproduktowej z dnia 25 marca 2011 r. (Umowa) jak również raportów późniejszych dotyczących działań Banku związanych z realizacją tej Umowy oraz informacji nt. zawarcia w dniu 28 maja 2019 roku umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z instytucjami finansującymi (Umowa w sprawie finansowania), Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy, przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu z przeznaczeniem na i) sublimit w wysokości 30,1 mln zł na gwarancje bankowe, promesy gwarancje bankowe i akredytywy  ii) sublimit w wysokości ok. 8,9 mln zł na limit w rachunku bieżącym został zmieniony do dnia 5 sierpnia 2019 r., a termin jego spłaty do dnia 6 sierpnia 2019 r. (dotychczas odpowiednio 30 i 31 maja 2020 r.).

Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.

Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do postanowień Umowy w sprawie finansowania działalności. Emitent wskazuje również, iż limity dotyczące gwarancje/promesy/akredytywy mają charakter nieodnawialny. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego sublimit na gwarancje/promesy/akredytywy został wykorzystany w pełnej wysokości a sublimit odnawialny w rachunku bieżącym został wykorzystany do kwoty 7,2 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu 
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A. 130.12KB Plik: Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry