Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Zawarcie Umowy ramowej o wystawianie gwarancji bankowych i akredytyw oraz podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zawarcie Umowy ramowej o wystawianie gwarancji bankowych i akredytyw oraz podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raporty bieżące 2018-08-31 15:56

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz wcześniejszych dotyczących umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z dnia 21 kwietnia 2004 roku o wielocelowy limit kredytowy (Umowa o wielocelowy limit kredytowy), Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę ramową o wystawianie gwarancji bankowych i akredytyw („Umowa ramowa”) oraz podpisał aneks do Umowy o wielocelowy limit kredytowy („Aneks”) zmieniający jej  charakter i nazwę na „Umowa kredytu w rachunku bieżącym”. W związku z podpisanymi ww. umowami, dotychczasowy limit 60 mln zł, o którym Spółka ostatnio informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018, zostaje przedłużony w nowej formule tj. jako Umowa ramowa o wystawianie gwarancji bankowych i akredytyw oraz Umowa kredytu w rachunku bieżącym.

Na podstawie Umowy ramowej Spółka będzie mogła zlecać Bankowi wystawianie gwarancji i re-gwarancji bankowych krajowych i zagranicznych oraz otwieranie akredytyw dokumentowych. Na podstawie umowy ramowej Spółka może składać zlecenia udzielenia gwarancji/otwarcia akredytywy w okresie do dnia 30 kwietnia 2019 roku. W związku z zawarciem Umowy ramowej Spółka zobowiązała się dostarczyć do Banku oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej łącznej wysokości 90 mln zł.

Na podstawie Aneksu Bank udziela Spółce kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 7,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Termin spłaty kredytu został określony do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Oprocentowanie kredytu i zabezpieczenia nie uległy zmianie z zastrzeżeniem iż obecnie w odniesieniu do każdej umowy wystawiany jest odrębny weksel in blanco. Pozostałe istotne warunki ww. umów nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zawarcie Umowy ramowej o wystawianie gwarancji bankowych i akredytyw oraz podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 74.18KB Plik: Zawarcie Umowy ramowej o wystawianie gwarancji bankowych i akredytyw oraz podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry