Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raporty bieżące 2017-10-06 14:13

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5.10.2017 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:

Działając w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 1, wnosimy na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 punkt 4 Statutu ELEKTROBUDOWA S.A.
o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWA SA.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu,
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Projekty uchwał NWZ 127.74KB Plik: Projekty uchwał NWZ

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry