Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raporty bieżące 2018-01-30 11:44

Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
- za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku, 
- za III kwartał 2018 roku - 15 listopada 2018 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA zawierały będą zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”) również kwartalne informacje finansowe ELEKTROBUDOWA SA.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany dnia 17 września 2018 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia zawierał będzie również półroczne skrócone sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

3. Raporty roczne za 2017 rok zostaną opublikowane w następującym terminie: 
- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2017 rok - 27 marca 2018 r.
- jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA za 2017 rok - 27 marca 2018 r.

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu 
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Terminy przekazywania raportów okresowy w 2018 roku.pdf 193.75KB Plik: Terminy przekazywania raportów okresowy w 2018 roku.pdf

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry