Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres I kwartału 2020 roku

Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres I kwartału 2020 roku

Raporty bieżące 2020-07-27 17:19

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych za I kwartał 2020 r. Spółka podjęła w dniu 27 lipca 2020 r. decyzję o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej ENERGOTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach [ENERGOTEST] w wysokości ok. 9,2 mln zł, natomiast  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z tym samym dniem podjęto decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na wartość firmy w wysokości 7,6 mln zł, co skutkowało spisaniem wartości firmy do zera.

Na wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej za I kwartał 2020 roku istotny wpływ miało m.in. dokonanie przez Emitenta odpisów aktualizujących wartość udziałów ENERGOTEST co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r.

Wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za I kwartał 2020 roku, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent wskazuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości sprawozdania finansowe za I kwartał 2020 roku Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzone zostały przy założeniu braku kontynuacji działalności w istotnie niezmienionym zakresie. Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku, według najlepszej wiedzy Syndyka masy upadłości, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozostaje w toku prac realizowanych na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za I kwartał 2020 r. i tym samym ostateczne dane finansowe zostaną zaprezentowane w raporcie za powyższy okres, który zostanie opublikowany w dniu 29 lipca 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Ferdyn - Syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres I kwartału 2020 roku 134.04KB Plik: Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres I kwartału 2020 roku
pdf Załącznik do RB 75_2020 z dnia 27 lipca 2020 r. 171.44KB Plik: Załącznik do RB 75_2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry