Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r.

Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r.

Raporty bieżące 2018-05-10 16:53

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I kwartał 2018 roku.

Wstępne szacunki za I kwartał 2018 roku:

ELEKTROBUDOWA SA:
Zamówienia 58,4 mln PLN
Przychody ze sprzedaży 140,5 mln PLN
Zysk netto 10,8 mln PLN

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA:
Przychody ze sprzedaży 149,1 mln PLN
Zysk netto 1,9 mln PLN
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY SA 1,9 mln PLN

Przesunięcie terminów rozstrzygnięcia dużych postępowań ofertowych ma wpływ na niższą wartość pozyskanych zamówień. Powyższe nie wpływa na prognozę pozyskania zamówień w bieżącym roku.  

Różnica w zysku netto ELEKTROBUDOWY SA a Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA wynika z należnej dywidendy od spółki stowarzyszonej VECTOR Sp. z o.o. (wycenionej metodą praw własności). W zysku Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA przytoczona  wyżej dywidenda nie jest wykazywana.

Przy obecnym stanie wiedzy nie występują przesłanki wskazujące na potrzebę korekty prognozy roku 2018, tym samym Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę dla 2018 roku opublikowaną raportem bieżącym nr 4/2018 dnia 6 lutego 2018 roku.

Powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I kwartał 2018 roku. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku nastąpi 15 maja 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r. 72.19KB Plik: Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry