Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Prognoza wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2018 rok

Prognoza wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2018 rok

Raporty bieżące 2018-02-06 12:44

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA przedstawia prognozę wyników Spółki i Grupy Kapitałowej na 2018 rok.

1. Prognozowane wyniki na 2018 rok

ELEKTROBUDOWA SA:
Zamówienia 994,2 mln PLN
Przychody ze sprzedaży 899,4 mln PLN
Zysk netto 41,9 mln PLN

GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTROBUDOWA:
Przychody ze sprzedaży 959,7 mln PLN
Zysk netto 46,0 mln PLN
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY SA 45,7 mln PLN

2. Podstawy i istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników na 2018 rok

Przy sporządzaniu prognozy na 2018 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności. Prognoza, zarówno w części dotyczącej Spółki ELEKTROBUDOWA SA, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie Spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe - zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązku zastosowania MSSF 15 i 9.

3. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu
Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Prognoza wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2018 rok 73.55KB Plik: Prognoza wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2018 rok

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry