Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

Raporty bieżące 2017-09-08 10:13

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 7 września 2017 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (dalej: "Towarzystwo") zarządzające dotychczas wyłącznie Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: "Aegon OFE"), iż w dniu 1 września 2017 roku przejęło zarządzanie Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: "Nordea OFE"), w wyniku czego łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, to jest Aegon OFE oraz Nordea OFE w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA przekroczył 5% głosów.

Przed powyższym przejęciem zarządzania:
1. Aegon OFE posiadał 127 037 akcji Spółki, co stanowiło 2,68% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 127 037 głosów, to jest 2,68 % ogólnej liczby głosów,
2. Nordea OFE posiadał 216 710 akcji Spółki, co stanowiło 4,56%% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 216 710 głosów, to jest 4,56 % ogólnej liczby głosów.

Po przejęciu zarządzania Nordea OFE, wg stanu na dzień 1 września 2017 roku, obydwa fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 343 747 akcji Spółki, co stanowi 7,24 % udziału w  kapitale zakładowym i uprawnia do 343 747 głosów, to jest 7,24% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk – Prezes Zarządu,
Jan Wilk – Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów 72.9KB Plik: Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry