Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

Raporty bieżące 2017-11-23 14:58

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 23 listopada 2017 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Aegon OFE”) jako organ którego działa Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., że w związku z zakończeniem w dniu 17 listopada 2017 r. likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Nordea OFE”), skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE  oraz wstąpieniem Aegon OFE we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE, Aegon OFE na dzień 17 listopada 2017 r. posiada 343 747 akcji ELEKTROBUDOWA SA (dalej: „Spółki”), co stanowi 7,24% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 343 747 głosów, to jest 7,24% ogólnej liczby głosów.

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji Nordea OFE:
1. Aegon OFE posiadał 127 037 akcji Spółki, co stanowiło 2,68% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 127 037 głosów, to jest 2,68% ogólnej liczby głosów,
2. Nordea OFE posiadał 216 710 akcji Spółki, co stanowiło 4,56% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 216 710 głosów, to jest 4,56% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu,
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów 72.27KB Plik: Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry