Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja o złożeniu przez Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna

Informacja o złożeniu przez Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna

Raporty bieżące 2020-06-09 18:04

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Spółkę na rzecz Zamawiającego pn. „Budowa bloku w Elektrowni Turów”, Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent, Wykonawca] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 czerwca 2020 r. działając na podstawie art. 98 i 99 ustawy Prawo upadłościowe, Syndyk złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na „Montaż elektryczny UCA i UBB”, która była zawarta przez Emitenta z Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna [Zamawiający] w ramach realizacji projektu, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym. Na odstąpienie od umowy Syndyk uzyskał zgodę Sędziego-Komisarza.

Emitent wskazuje, że zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, odstąpienie od umowy wzajemnej następuje ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości tj. 24 marca 2020 r. Jednocześnie na podstawie art. 99 ustawy Prawo upadłościowe Zamawiający nie ma prawa do zwrotu spełnionego świadczenia, natomiast posiada możliwość dochodzenia należności z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych strat, zgłaszając te wierzytelności Sędziemu-Komisarzowi.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu zrealizowanych dotychczas prac w ramach umowy, od której odstąpiono będzie możliwa do określenie po dokonaniu przez Spółkę szczegółowego oszacowania zrealizowanych dotychczas prac.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja o złożeniu przez Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna 131.79KB Plik: Informacja o złożeniu przez Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry