Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Decyzja o utworzeniu rezerwy, szacunkowe dane finansowe ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2018 r. oraz korekta prognozy na rok 2018

Decyzja o utworzeniu rezerwy, szacunkowe dane finansowe ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2018 r. oraz korekta prognozy na rok 2018

Raporty bieżące 2018-09-10 22:11

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, iż w ramach prac nad przygotowaniem sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2018 roku, w dniu 10 września 2018 r. podjął decyzję, podyktowaną zasadą ostrożności, o zawiązaniu rezerwy w wysokości 60,3 mln zł w związku z ryzykiem potencjalnych kar za opóźnienia na jednym z kluczowych kontraktów. O upływie terminu zakończenia prac na tym kontrakcie i wystąpieniu do zamawiającego z propozycją aneksowania terminu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2018. Spółka podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka naliczenia kar. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2018 roku są następujące:

ELEKTROBUDOWA SA:
zamówienia 223,9 mln zł  
przychody ze sprzedaży 281,6 mln zł
strata netto 48,7 mln zł

GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTROBUDOWA: 
przychody ze sprzedaży 301,2 mln zł  
strata netto 59,9 mln zł  
strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 59,9 mln zł

Poza wymienioną na wstępie rezerwą powyższe szacunki uwzględniają również przeszacowanie wartości wymienionego kontraktu o kwotę minus 10,4 mln zł w stosunku do wartości ujętej w prognozie wyników finansowych opublikowanej w dniu 30 maja 2018 r. oraz decyzję Zarządu  o zwiększeniu rezerwy zawiązanej ze sporem sądowym w Finlandii - z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej o kwotę 1,6 mln zł, do kwoty 3,6 mln zł. Spółka podjęła działania w kierunku zawarcia ugody sądowej.

Sprawozdania finansowe Spółki są obecnie przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2018 roku.

Wartości zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2018 roku, który Spółka opublikuje w dniu 17 września 2018 r.

W związku z przedstawionymi wyżej okolicznościami oraz oszacowaniem wpływu otoczenia rynkowego na wyniki finansowe wybranych kontraktów pozyskanych w latach 2013-2016, a w szczególności wzrostu cen robocizny, materiałów i podwykonawstwa, Zarząd Spółki koryguje prognozę wyników finansowych na 2018 rok opublikowaną raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 30 maja 2018 roku.

Skorygowana prognoza przedstawia się następująco:
ELEKTROBUDOWA SA:
zamówienia 835,4 mln zł  
przychody ze sprzedaży 851,8 mln zł
strata netto 37,6 mln zł

GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTROBUDOWA: 
przychody ze sprzedaży 898,5 mln zł  
strata netto 44,7 mln zł  
strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 44,7 mln zł

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy niezwłocznie, o ile jedna z prognozowanych pozycji będzie się istotnie różnić od danych prezentowanych w raporcie.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Roman Przybył - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Decyzja o utworzeniu rezerwy, szacunkowe dane finansowe ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2018 r. oraz korekta prognozy na rok 2018 67.03KB Plik: Decyzja o utworzeniu rezerwy, szacunkowe dane finansowe ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2018 r. oraz korekta prognozy na rok 2018

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry