Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Decyzja Zarządu Spółki o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F oraz odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii E

Decyzja Zarządu Spółki o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F oraz odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii E

Raporty bieżące 2019-10-04 22:29

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 114/2019 w którym ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informowała m.in. o uchwale nr 9/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA [Uchwała o Serii F] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F [Akcje Serii F], Zarząd Spółki informuje, że w dniu 4 października 2019 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 ust. 2 ww. uchwały podjął uchwałę zgodnie z którą postanowił przystąpić do realizacji emisji Akcji Serii F.

Spółka postanowiła wybrać Millennium Dom Maklerski S.A. jako firmę inwestycyjną obsługującą emisję Akcji Serii F.

W celu umożliwienia akcjonariuszom Spółki, którym przysługuje określone w Uchwale o Serii F prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii F uczestnictwa w emisji Akcji Serii F, Spółka niniejszym wzywa Uprawnionych Inwestorów Objętych Pierwszeństwem, tj.: 
[i] akcjonariuszy Spółki, którzy posiadali akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% (pół procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień 19 sierpnia 2019 roku oraz 
[ii] akcjonariuszy Spółki obecnych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 września 2019 r., do przedstawienia Millennium Dom Maklerski S.A. dokumentu, wystawionego przez właściwe Inwestorowi biuro maklerskie lub dom maklerski, potwierdzającego stan posiadania akcji Spółki na dzień 19 sierpnia 2019 roku.

Kopia dokumentu, o którym mowa powyżej, powinna zostać przekazana za pomocą poczty elektronicznej na następujące adresy email: 


w terminie nieprzekraczającym trzech dni roboczych od daty publikacji niniejszego raportu bieżącego, zaś oryginał dokumentu powinien zostać nadany w tym samym terminie listem poleconym na następujący adres korespondencyjny: 
Millennium Dom Maklerski S.A. 
ul. Stanisława Żaryna 2A 
02-593 Warszawa, Polska 
z dopiskiem: Elektrobudowa

Równocześnie, w związku z: 
[i] przystąpieniem do realizacji emisji Akcji Serii F, 
[ii] znaczącą różnicą w zakresie warunków określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, określonych w Uchwale o Serii F oraz ceny emisyjnej akcji Spółki serii E wskazanych w uchwale nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2019 r., o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 54/2019 [Akcje Serii E oraz Uchwała o Serii E], która to różnica, w ocenie  Zarządu Spółki, uniemożliwia jednoczesną realizację przez Spółkę emisji Akcji Serii F oraz Akcji Serii E, a także 
[iii] znaczącą różnicą pomiędzy planowanymi łącznymi wartościami emisji Akcji Serii F oraz Akcji Serii E, przemawiającą na korzyść emisji Akcji Serii F, jako emisji o większej wartości umożliwiającej pełniejsze zaspokojenie potrzeb płynnościowych Spółki,

Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale o Serii E, postanowił w dniu dzisiejszym odstąpić od wykonania Uchwały o Serii E, a tym samym odstąpić od realizacji przez Spółkę emisji Akcji Serii E. Tym samym Spółka odstępuje również od podejmowania działań wskazanych w raporcie bieżącym nr 90/2019.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Decyzja Zarządu Spółki o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F oraz odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii E (RB 121_2019) 455.69KB Plik: Decyzja Zarządu Spółki o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F oraz odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii E (RB 121_2019)

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry