Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Raporty bieżące 2019-11-07 18:48

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 w sprawie realizacji umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. [„Polimex Opole”], w którym Spółka informowała o trwających uzgodnieniach warunków dalszej realizacji ww. umowy, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ["Spółka", „Emitent”]  informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. został zawarty aneks z Polimex Opole  do umowy na dostawę materiałów pomocniczych i kompleksowy montaż pakietów wyposażenia elektrycznego, dostawę kabli, układanie, podłączanie i uszczelnianie ogniotrwałe kabli oraz uziemienie nadziemne tras kablowych wraz z pomiarem [„Umowa”]. Umowa związana jest z realizacją przez Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. "pod klucz" dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Na mocy ww. aneksu w szczególności rozszerzono przedmiot Umowy o wykonanie dodatkowych prac oraz innych świadczeń na kwotę ok. 2,2 mln zł netto. Uwzględniając stan dotychczasowych rozliczeń oraz zakres rzeczowy przedmiotu Umowy strony uzgodniły, że zawarcie ww. aneksu dokonuje się bez konieczności zmiany dotychczasowej orientacyjnej ceny Umowy.  Ponadto strony ustaliły końcowy termin realizacji Umowy do 30 czerwca 2019 roku. Aneks stanowi m.in. również, że jego ustalenia wyczerpują co do zasady wszelkie roszczenia Polimex Opole względem Spółki w zakresie opóźnień/zwłoki w realizacji Umowy wraz z aneksami i Polimex Opole zobowiązuje się nie dochodzić żadnych roszczeń w tym zakresie w przyszłości.

Dodatkowo Spółka informuje, że wstępnie ustaliła również z Polimex Opole warunki świadczenia przez Spółkę usług w zakresie prac elektroinstalacyjnych na kwotę ok. 2 mln zł netto dotyczących dalszej realizacji określonego zakresu prac jaka jest potrzebna do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Termin zakończenia prac został ustalony do końca listopada 2019 r.

 Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. 130.73KB Plik: Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry