Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. współpracy ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Aktualizacja informacji nt. współpracy ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Raporty bieżące 2019-04-09 20:56

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z 2 stycznia 2019 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy (Umowa) ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Zamawiający) na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV" (Projekt) Zarząd ELEKTROBUDOWA SA (Spółka) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2019 roku uzgodniono, zasady finalizacji oraz rozliczeń wynagrodzenia oraz kosztów realizacji Projektu. W oparciu o powyższe uzgodnienia termin odbioru końcowego dla prac związanych z realizacją Projektu został określony na II kwartał 2019 roku. Niezależnie od powyższego Zamawiający zobowiązał się do zwrotu na rzecz Wykonawcy poniesionych przez niego uzasadnionych i należycie udokumentowanych kosztów związanych z pozostawaniem w gotowości do pierwszej synchronizacji bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno z siecią oraz prac związanych z realizacją „pomiaru, testów, rozruchów oraz uruchomienia” w przedłużonym okresie realizacji, tj. w okresie II - XI 2019 r.

Ponadto, zgodnie z ustaleniami, w ramach wzajemnych rozliczeń Emitent zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieterminowej realizacji części prac w wysokości ok. 2,1 mln zł, a jednocześnie Zamawiający zapłaci Spółce dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania ponadumownych robót w kwocie ok. 0,5 mln zł.

W pozostałym zakresie warunki realizacji Projektu oraz Umowy nie uległy istotnym zmianom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu,
Hubert Staszewski - Członek Zarządu,

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. współpracy ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 128.04KB Plik: Aktualizacja informacji nt. współpracy ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry