Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN

Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN

Raporty bieżące 2019-11-08 21:53

Zarząd ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r.  Spółka oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN  S.A. („PKN ORLEN”) zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy z dnia 1 sierpnia 2016 r. o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku („Umowa”) oraz zapis na sąd polubowny („Arbitraż”).

Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej przez PKN ORLEN  części wynagrodzenia w wysokości ok. 14,63 mln  zł oraz ok. 2,94 mln euro. Zwolnienie  środków w kwocie ok. 6,58 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 dni roboczych po przedłożeniu przez Spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach Umowy. Pozostała część kwoty objętej Porozumieniem będzie, w dalszej kolejności, wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Emitenta wskazanych w Porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją kontraktu. O przedłożeniu przez Spółkę wskazanej powyżej gwarancji Spółka poinformuje w trybie kolejnych raportów bieżących. Z kolei o kolejnych płatnościach pozostałej kwoty objętej Porozumieniem Spółka będzie informowała w formie zagregowanej we właściwych raportach okresowych.

Niezależnie od zawarcia Porozumienia Emitent informuje, iż również w dniu 8 listopada 2019 r.   zawarty został pomiędzy Emitentem a PKN ORLEN  zapis na sąd polubowny na mocy, którego strony będą uczestniczyć w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym wszystkich sporów i roszczeń powstałych na tle Umowy. Postępowanie będzie prowadzone przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie („Sąd Arbitrażowy”). Zgodnie z treścią zawartego dokumentu, intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwym szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. W ramach postępowania rozstrzygane będą wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia odpowiednio związane z Umową, pozakontraktowe dotyczące lub związane z wykonaniem robót dodatkowych oraz związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Zamiarem stron jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym,  w tym związanych z naliczeniem przez PKN ORLEN  kar umownych. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z przedmiotowym postępowaniem arbitrażowym Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN 99.9KB Plik: Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry