Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Raporty bieżące 2019-09-02 20:13

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku dotyczącego aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż do momentu sporządzenia niniejszego raportu bieżącego oczekuje na podpisanie przez instytucje będące stroną Umowy o Finansowanie umowy zmieniającej, na mocy, której termin na wykonanie zobowiązania Spółki do uzgodnienia z Bankami i Ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet] obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie ulegnie wydłużeniu do 17 września 2019 r. Wejście w życie umowy zmieniającej, o której mowa powyżej, uzależnione jest natomiast od jej podpisania przez wszystkie Banki oraz Ubezpieczycieli będących stroną Umowy o Finansowanie. Emitent informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń. Emitent zakłada, iż podpisanie powyższych dokumentów nastąpi najpóźniej w dniu 3 września 2019 r.

Jednocześnie Emitent pozostaje w toku analiz skutków powyższych okoliczności i o kolejnych istotnych aktualizacjach w tym zakresie Spółka będzie informować w trybie kolejnych raportów.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. 130.41KB Plik: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry