Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

Raporty bieżące 2019-09-10 09:04

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2019 w sprawie zamiaru podjęcia dyskusji z wybranymi inwestorami nt. oczekiwanej, przyszłej sytuacji finansowej oraz operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 9 września 2019 roku zakończony został proces weryfikacji posiadanego portfela kontraktów. Proces ten realizowany był na potrzeby procesu sporządzenia sprawozdań finansowych za I półrocze 2019 roku oraz czynności rewizji finansowych, w konsekwencji którego zidentyfikowane zostały odchylenia od zaprezentowanych w raporcie bieżącym wstępnych szacunkowych danych finansowych za okres I półrocza 2019 roku. Mając powyższe na uwadze Emitent prezentuje zaktualizowane na dzień 9 września 2019 r., szacunkowe wstępne jednostkowe dane finansowe za okres I półrocza 2019 roku. Emitent wskazuje, iż w toku pozostaje proces rewizji finansowej realizowany na potrzeby przygotowania skróconych sprawozdań finansowych za I półrocze 2019 roku, a ostateczne dane finansowe za ten okres, które mogą różnić się od danych obecnie przekazywanych, zostaną zaprezentowane w raporcie za powyższy okres, którego publikacja zaplanowana jest na dzień 30 września 2019 roku.

Jednocześnie w dniu 9 września 2019 roku w godzinach wieczornych Spółka podjęła decyzję
o sporządzeniu wstępnych szacunkowych danych, również szacunkowych poziomów przyszłych danych operacyjnych i finansowych Emitenta na lata 2019 oraz 2020.

Informacje finansowe, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż wszelkie dane i informacje przekazywane przez Spółkę powinny być rozpatrywane przy uwzględnieniu wskazywanych założeń oraz czynników ryzyka, w szczególności odnoszących się do czynników zewnętrznych, na które Spółka nie ma wpływu. Tym samym prezentowane dane odnoszące się do przyszłości zostały sporządzone przy założeniu terminowej realizacji wszystkich założonych działań związanych z reorganizacją operacyjną w założonym harmonogramie oraz pozyskaniem całego kapitału zewnętrznego w kształcie przewidywanym na dzień publikacji niniejszego raportu. Przedstawiane dane w żadnym przypadku nie powinny i nie mogą być traktowane jako prognoza wyników finansowych Spółki, jaka mogłaby być sporządzona w przypadku prowadzenia działalności w standardowych warunkach operacyjnych.

Podstawa prawna 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.      

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik do raportu bieżącego nr 96/2019 z dnia 10 września 2019 r. 175.67KB Plik: Załącznik do raportu bieżącego nr 96/2019 z dnia 10 września 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry