Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. postępowania arbitrażowego z udziałem PKN ORLEN

Aktualizacja informacji nt. postępowania arbitrażowego z udziałem PKN ORLEN

Raporty bieżące 2019-12-31 14:44

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 137/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia pomiędzy ELEKTROBUDOWĄ S.A. („Spółka”, „Emitent”) a PKN Orlen S.A. („PKN Orlen) zapisu na sąd polubowny, na mocy którego strony będą uczestniczyć w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym wszystkich sporów i roszczeń powstałych na tle umowy z dnia 1 sierpnia 2016 r. o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku („Umowa”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 roku w ramach realizacji powyższego zapisu Spółka złożyła do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro. Na powyższą kwotę składają się kwoty wynikające w szczególności z roszczenia Emitenta odpowiednio o zapłatę zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia za prace dodatkowe i zamienne, z tytułu podwyższenia wynagrodzenia umownego jak również związane z realizacją zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych wystawionych na rzecz PKN Orlen, o których informowano w raporcie bieżącym nr 128/2019.

Przedmiotem pozwu nie została przy tym objęta część wynagrodzenia w wysokości ok. 14,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro dla których to kwot procedura zwolnienia została przewidziana porozumieniem pomiędzy PKN Orlen a Spółką z dnia 8 listopada 2019 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 137/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

Emitent przypomina, iż zamiarem stron jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczeniem przez PKN ORLEN kar umownych. Spółka przypomina, że intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwym szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z przedmiotowym postępowaniem arbitrażowym Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Adam Świgulski  - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. postępowania arbitrażowego z udziałem PKN ORLEN 147.37KB Plik: Aktualizacja informacji nt. postępowania arbitrażowego z udziałem PKN ORLEN

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry