Rada Nadzorcza

Karol Żbikowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również Studia Podyplomowe Bankowości Inwestycyjnej - London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Pan Karol Żbikowski w latach 1994 - 1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. W latach 1997 - 2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie w latach 1997-1998 sprawował funkcję Członka Zarządu, a następnie od 1999 do 2003 Prezesa Zarządu. W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą Zarządu Orbis SA. Od 2005 pracował w grupie Unicredit CAIB, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu IR Services sp. z o.o., od 2006 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku był Członkiem Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. W latach 2011 - 2015 był Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Incentive Solutions Polska. Aktualnie prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.

Pan Karol Żbikowski przewodniczył radom nadzorczym spółek z grupy WSiP - operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych: Grupy Kapitałowej Fasing SA, Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o., Cersanit S.A. oraz WSiP SA, Magellan S.A. Echo Investment SA.

Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Spółek Sanok Rubber Company S.A., BBI Development S.A. oraz Prochem S.A., gdzie pełni rolę Przewodniczącego.
Pan Karol Żbikowski złożył oświadczenie, że spełnia kryteria przewidziane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA.

Członkiem Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA jest od 24 kwietnia 2008 roku.

Tomasz Mosiek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W 1990 r. ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magistra inż. budownictwa. W 1991 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, zaś w 1995 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Dodatkowo ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania funduszami emerytalnymi, instrumentów pochodnych, a także rynku obligacji w Polsce i na świecie.

Karierę zawodową rozpoczął w Poznańskiej Giełdzie Kapitałowej gdzie w 1991 roku pracował jako makler w obrocie towarowym, a następnie w Wielkopolskim Domu Maklerskim SA. W latach 1992 - 1994 pracował w Biurze Maklerskim Pomorskiego Banku Kredytowego SA jako makler, Kierownik Zespołu Rynku Wtórnego, a następnie Kierownik Zespołu Inwestycji. W 1995 r. był zatrudniony jako analityk w Creditanstalt Securities SA. Od 1995 do 1998 r. pracował jako zarządzający funduszem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych „Korona” SA. W latach 1999 do 2001 pełnił obowiązki Dyrektora Inwestycyjnego - Członka Zarządu Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. Od 2001 r. do 2005 r. pracował w VIVID.PL S.A. jako Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu tej Spółki. W roku 2004 był zatrudniony jako doradca inwestycyjny w Erste Securities Polska S.A. W latach 2005 r. do 2007 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA i w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. jako doradca inwestycyjny oraz w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. jako doradca inwestycyjny - zarządzający funduszami.
Od 2007 r. do 2008 r. był zatrudniony w spółce AZEN Sp. z o.o., pełniąc w okresie od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki. W 2009 r. był doradcą inwestycyjnym w AXA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie.

W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek.
Pan Tomasz Mosiek złożył oświadczenie, że spełnia kryteria przewidziane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 24 kwietnia 2008 roku.

Grzegorz Krystek
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business’u Politechniki Warszawskiej. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Partner.

 W latach 2010-2016 zasiadał we władzach giełdowej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jako Wiceprezes ds. Operacyjnych i Handlu, był odpowiedzialny m.in. za operacyjną działalność Grupy PGE w zakresie wydobycia węgla, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni opalanych węglem, gazem oraz biomasą, dystrybucji energii elektrycznej i energetyki odnawialnej. Opracowywał, rozwijał i wdrażał systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami (ERP). Pracował w polskich i zagranicznych firmach sektora energetycznego przy największych projektach związanych z prywatyzacją, restrukturyzacją i rozbudową sektora energetycznego. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. Wcześniej jako Dyrektor ds. Energetyki oraz Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Elektrim odpowiedzialny m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy Elektrim oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych. W firmie Arthur Andersen zajmował się sektorem energetycznym i koordynował projekty w tym obszarze. Prowadził procesy prywatyzacyjne firm sektora energetycznego dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa. Pracował w firmach Westinghouse, New York State Electric & Gas i Apache Corp.

W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek: EM Yachts, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Elektrim Megadex, Elektrim-Volt, Polska Grupa Energetyczna - Przewodniczący Komitetu Strategii i Rozwoju, Członek Komitetu Audytu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz w PGE Dystrybucja jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Krystek złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 9 listopada 2017 roku.

Artur Małek
Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Rachunkowości i Finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł Executive MBA (Oxford Brookes University/Polish Open University w Warszawie) oraz ukończył studia ICAN Institute - The Strategic Leadership Academy w Warszawie. Uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Optimus-ic SA (obecnie Comp SA), gdzie w latach 1997 do 2000 był Kierownikiem Działu Planowania. W okresie od 2000 do 2004 roku pracował w Novitus SA (obecnie Comp SA) jako Kontroler Finansowy. Następnie podjął zatrudnienie w Wola Info SA (obecnie Davoteam SA), gdzie w latach 2004-2010 był zatrudniony na stanowisku Dyrektor ds. Controlingu. W 2008 roku podjął zatrudnienie w Noblestar Polska sp. z o.o. gdzie do 2010 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych, Członka Zarządu. W latach 2010-2014 zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems SA.

Od 2011 roku jest Członkiem Zarządu Fitness MCG sp. z o.o. zaś od 2014 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych w spółce Calypso Fitness SA. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek. Obecnie pełni funkcje: W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Amica SA, Członek Rady Nadzorczej Vistula Group SA i Medicalgorithmics SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki EFC Fitness SA.
Pan Artur Małek złożył oświadczenie, że spełnia kryteria przewidziane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 22 maja 2014 roku.

Hubert Staszewski
Członek Rady Nadzorczej

W 2000 roku ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji. W roku 2011 ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz uzyskał tytuł Radcy Prawnego. Ponadto w 2014 roku uczestniczył w Viadrina Summer School „Approved Compliance Officer” organizowaną przez Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wraz z Campliance Academy GmbH w Munster.

Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku jako asystent adwokata/prawnika w Kancelarii adwokat Barbary Kochanowskiej-Rościszewskiej w Warszawie. W latach 2000 - 2006 pracował w Fund Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Prawnik/Specjalista ds. prawnych. W latach 2006 - 2008 jako Prawnik związany był z Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, a następnie w latach 2008-2012 z Grupą MetLife (Amplico/AIG) w Polsce jako Prawnik/Radca Prawny. W latach 2012 -2014 pracował jako Dyrektor ds. Prawnych i Nadzoru Wewnętrznego (Compliance) Grupy OSG w Europie Środkowej i Wschodniej w OSG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2014 roku do 2015 roku był Radcą Prawnym w Kancelarii Prawnej Bosiacki, Domański i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego.

Zasiada w Radach Nadzorczych w Spółkach Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG z siedzibą w Wiedniu, Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Spółki Vector z siedzibą w Wotkińsku.  
Pan Hubert Staszewski złożył oświadczenie, że spełnia kryteria przewidziane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 25 kwietnia 2017 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry