Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWY SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 LISTOPADA  2017 R.

Projekt
Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ______________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

 § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez ELEKTROBUDOWĘ SA kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

 § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA powołuje w skład Rady Nadzorczej trwającej X kadencji Pana/ Panią ………………..

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
Obecnie, po rezygnacji jednego z członków, Rada Nadzorcza składa się z 5 osób. Powołanie członka Rady Nadzorczej wynika z chęci uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby członków wybranych  podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Akcjonariusz - Aviva PTE Aviva BZ WBK SA uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

Projekt
Uchwała Nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie pokrycia przez ELEKTROBUDOWĘ SA kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka ELEKTROBUDOWA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych

 § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 390 § 3, art. 392 § 1  Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt p Statutu Spółki:

  1. Ustala wynagrodzenie dodatkowe w wysokości równowartości wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA dla Członka Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA Pana Huberta Staszewskiego, oddelegowanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/X/2017 z dnia 11.09.2017 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych. 
  1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, ustalone zgodnie z pkt. 1 niniejszej uchwały, przysługuje od dnia 9 listopada 2017 roku do dnia zakończenia oddelegowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Przepisy Kodeksu spółek handlowych przyznają Walnemu Zgromadzeniu kompetencje do przyznania Członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych dodatkowego wynagrodzenia. Pan Hubert Staszewski uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/X/2017 z dnia 11.09.2017 r. został oddelegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych związanych z prowadzoną przez ELEKTROBUDOWĘ SA działalnością biznesową na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz na terenie Ukrainy, w szczególności w ramach VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wotkińsku, Federacja Rosyjska. Zakres zadań członka Rady oddelegowanego do samodzielnego pełnienia funkcji nadzorczych ulega zasadniczemu zwiększeniu, co uzasadnia przyznanie mu przez walne zgromadzenie dodatkowego wynagrodzenia ekwiwalentnego do powierzonych zadań dodatkowych. Z dniem 2 października 2017 roku Pan Hubert Staszewski został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki VECTOR. 

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry