Projekty uchwał 2019

ELEKTROBUDOWA SA   

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2019 R.

 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………..

 §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2018.
 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2018.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2018r.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
  - stanowiska z oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty.
 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  w roku obrotowym 2018”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2018.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2018.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie wyższą niż 1.899.040 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii E, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
 8. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
 9. Zamknięcie obrad.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA
za rok obrotowy 2019

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok 2018, na które składa się:

 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 771.771.060,33 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych i trzydzieści trzy grosze),
 2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 66.855.968,13 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy),
 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości minus 65.704.019,95 zł (słownie złotych: minus sześćdziesiąt pięć milionów siedemset cztery tysiące dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 133.020.743,95 zł (słownie złotych: sto trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 94.032.596,04 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze),
 6. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA  i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2018

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395§ 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

 I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2018,
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2018 rok, na które składa się:

 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 773.251.638,97 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 71.746.876,89 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), w tym strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 71.746.876,89 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),               
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości minus 72.766.227,14 zł (słownie złotych: minus siedemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i czternaście groszy), w tym dochód netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi minus 72.763.311,90 zł (słownie złotych: minus siedemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), dochód netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi minus 2.915,24 zł (słownie złotych: minus dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych i dwadzieścia cztery grosze),                      
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.391.125,79 zł (słownie złotych: sto czterdzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),                
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93.511.984,40 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy),    
 6. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku  
do 26 kwietnia 2018 roku

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Piotrowi Janczykowi (Janczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 26 kwietnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT

 UCHWAŁA Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi  z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku

do 28 sierpnia 2018 roku

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi (Juszczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 28 sierpnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT

 UCHWAŁA Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Palecznemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Palecznemu (Paleczny) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Romanowi Przybyłowi
z wykonania obowiązków w okresie od 28 sierpnia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Romanowi Przybyłowi (Przybył) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 28 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Skrzypczakowi   
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku
do 26 kwietnia 2018 roku

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Skrzypczakowi (Skrzypczak) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 26 kwietnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świgulskiemu  z wykonania obowiązków w okresie od 27 kwietnia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Adamowi Świgulskiemu (Świgulski) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 27 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 
Konradowi Hernikowi z wykonania obowiązków w okresie od 18 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi (Hernik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 
Grzegorzowi Krystkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Krystkowi (Krystek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 
Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arturowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej,  jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 
Andrzejowi Sołdkowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Sołdkowi (Sołdek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 
Hubertowi Staszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Hubertowi Staszewskiemu (Staszewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,  
Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

 §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

PROJEKT

 UCHWAŁA Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

 §1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395§ 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt g Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę netto Spółki za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w wysokości 66.855.968,13 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) w całości środkami z kapitału zapasowego.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest pokryciem straty netto za ubiegły rok, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa)złote, ale nie większą niż 1.899.040 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii E, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2- 4, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz §26 ust. 1 lit. (i) oraz (j) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.003.290 (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) złotych o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie wyższą niż 1.899.040 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści) złotych, do kwoty nie niższej niż 10.003.292 (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) złote, ale nie wyższej niż 11.902.330 (jedenaście milinów dziewięćset dwa tysiące trzysta trzydzieści) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 949.520 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja („Akcje Serii E”).
 2. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („Subskrypcja Prywatna”), którzy:

  (a)  zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, jako spełniający następujące warunki („Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora”) określone w niniejszej uchwale („Uprawnieni Inwestorzy”):

  (i)  są klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie; lub
  (ii) każdy z takich inwestorów może, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, nabyć Akcje Serii E o wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) EUR; oraz

  (b) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii E („Proces Budowania Księgi Popytu”).
 1. Zarząd Spółki może zadecydować o emisji Akcji Serii E w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) skierowanej do Uprawnionych Inwestorów.
 1. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii E po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej Akcji Serii E ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu.
 2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu Subskrypcji Prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii E, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniempodwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii E przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii E, przy czym tak ustalona cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 5% (pięć procent) średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu 1 (jednego) miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia Procesu Budowy Księgi Popytu, w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale (innych niż ustalenie ceny emisyjnej), w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii E w trybie Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii E, w tym do:


(a) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii E i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii E, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; oraz

(b) określenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zasad oferowania Akcji Serii E, w tym m.in. wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu”), określenia zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii E, oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii E („Zasady Subskrypcji”), jak również ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, Dnia Pierwszeństwa w innej dacie niż wskazana w niniejszej uchwale;

(c) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, ewentualnej liczby Akcji Serii E, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym:


(i) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, według stanu na dzień 31 lipca 2019 r. („Dzień Pierwszeństwa”), którzy posiadają akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% (pół procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii E w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Datę Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji spółki przez takiego inwestora do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii E, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii E przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Serii E”);

(ii) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii E jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem”):

(aa) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii E, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki cena emisyjna; oraz

(bb) po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii E, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii E, po cenie emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki;

 1. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych Akcji Serii E nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii E według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem.
 2. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem, i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii E zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii E tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii E na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki.

§4

Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§5

1. Akcje Serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, prawa do Akcji Serii E, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do niniejszej uchwały.

2. Akcje Serii E będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii E, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§6

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie.

§7

Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;

b. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

 §8

W związku z niniejszą uchwałą § 7 ust. 1-3 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.003.292 (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) złote i nie więcej niż 11.902.330 (jedenaście milinów dziewięćset dwa tysiące trzysta trzydzieści) złotych.
 2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną ELEKTROBUDOWA SA oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
 3. Na kapitał zakładowy składa się nie mniej niż 4.747.609 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięć) i nie więcej niż 5.697.128 (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym: 1) 3.248.750 (trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A, 2) 722.250 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B, 3) 249.096 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii C, 4) 527.512 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji serii D, 5) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 949.520 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji serii E.

 §9

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.


§10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki - w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr …./2019 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 13 czerwca 2019 roku 
w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki ……...……………………………..do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Biorąc pod uwagę złożenie rezygnacji przez Pana Tomasza Mośka w dniu 22 maja 2019 r. liczebność Rady spadnie do 4 osób, co w konsekwencji uniemożliwi podejmowanie uchwał i funkcjonowanie Rady. W ocenie PTE PZU Spółka potrzebuje niezwłocznie uzupełnić stan Rady Nadzorczej.

PROJEKT

 UCHWAŁA Nr …./2019 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 13 czerwca 2019 roku 
w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki ……………..……….

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Biorąc pod uwagę złożenie rezygnacji przez Pana Tomasza Mośka w dniu 22 maja 2019 r. liczebność Rady spadnie do 4 osób, co w konsekwencji uniemożliwi podejmowanie uchwał i funkcjonowanie Rady. W ocenie PTE PZU Spółka potrzebuje niezwłocznie uzupełnić stan Rady Nadzorczej.

 

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry