Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2017 R.

PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………..

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

 Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2016.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  w roku obrotowym 2016”.   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
 15. Zamknięcie obrad.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności E
LEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 
ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016, 
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016, na które składa się: 

 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 902.024.600,22 zł (słownie złotych: dziewięćset dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset 22/100),
 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 53.121.305,52 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć 52/100),
 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.197.794,31 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 31/100),   
 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku  wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.540.192,35 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 35/100), 
 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu     z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2016

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2016,
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2016 rok, na które składa się: 

 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 910.933.332,31 zł (słownie złotych: dziewięćset dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa 31/100),
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 55.130.492,85 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 85/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 55.121.713,42 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzynaście 42/100), zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi 8.779,43 zł (słownie złotych: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 43/100),        
 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.526.542,81 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa 81/100),
 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.349.239,08 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 08/100), 
 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Piotrowi Janczykowi (Janczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż 
w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi (Juszczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 PROJEKT
UCHWAŁA Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Palecznemu z wykonania obowiązków w okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Palecznemu (Paleczny) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Skrzypczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Skrzypczakowi (Skrzypczak) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 lipca 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395   § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Dreżewskiemu (Dreżewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 lipca 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej w tym Zastępcy Przewodniczącego, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 11/2017 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arturowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej,  jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 14/2017 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,  Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w kwocie 53.121.305,52 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć 52/100) podzielić w następujący sposób:

 1. na dywidendę przeznaczyć 28.485.648,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem 00/100) tj. po 6,00 zł (słownie złotych: sześć) na jedną akcję;
 2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 24.635.657,52 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 52/100).

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.  

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok  

 § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala dzień nabycia prawa do dywidendy na 20 lipca 2017    roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2017 roku.

 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.  

 

PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję 

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji  Pana/Panią ……………………………….

 § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). 
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.  

PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję 

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji  Pana/Panią ……………………………….

 § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). 
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.  

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję 

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji  Pana/Panią ……………………………….

 § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). 
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.  

PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji  Pana/Panią ……………………………….

 § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). 
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.  

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję 

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji  Pana/Panią ……………………………….

 § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). 
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.  

 PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji  Pana/Panią ……………………………….

 § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). 
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.  

PROJEKT
 UCHWAŁA Nr 24/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROBUDOWA SA 
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję 

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji  Pana/Panią ……………………………….

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). 
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry