Projekty uchwał

ELEKTROBUDOWA SA                                                                                                                                                 Katowice, 29.03.2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2016 R.

UCHWAŁA Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWA SA, 
  z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2015 rok.   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA.
 16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26  ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, na które składa się:

 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 898.506.224,21 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 21/100),
 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 47.161.504,40 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery 40/100),
 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.740.258,70 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 70/100),   
 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku  wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39.841.107,89 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem 89/100), 
 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja 
  o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu     z działalności Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395  § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok 2015,
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok, na które składa się:

 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 897.826.593,00 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 00/100),
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie  49.964.982,21 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa 21/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 50.157.907,37 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem 37/100), strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi 
  192.925,16 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć 16/100),        
 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.558.927,07 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 07/100),
 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.809.726,89 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 89/100), 
 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi (Bober) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż 
w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi (Faltynowicz) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu w tym  Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.04.2015 roku do 31.07.2015 roku

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Piotrowi Janczykowi (Janczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 29.04.2015 roku do 31.07.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi (Juszczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku oraz Wiceprezesa Zarządu  za okres od 29.04.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1  pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi (Klimowicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi  Skrzypczakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.08.2015 roku do 31.12.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Skrzypczakowi (Skrzypczak) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.08.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świgulskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Adamowi Świgulskiemu (Świgulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wołkowi (Wołek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie  art. 395   § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Dreżewskiemu (Dreżewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej w tym Zastępcy Przewodniczącego, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 15/2016  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arturowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej,  jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady NadzorczejTomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 17/2016  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 18/2016  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,  Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395  § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 47.161.504,40 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery 40/100)  podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 18.990.432,00 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa 00/100) tj. po 4,00 zł (słownie złotych: cztery 00/100) na jedną akcję 
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 28.171.072,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 40/100).

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.  

UCHWAŁA Nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok  

 § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala dzień nabycia prawa do dywidendy na 20 lipca 2016 roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2016 roku.

2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.  

UCHWAŁA Nr 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA

  § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwala poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA: 

§  17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

§  17 ust. 2 pkt. 2.9.2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„2.9.2. nabycie udziałów/akcji lub objęcie udziałów/akcji oraz zbycie udziałów/akcji w innych spółkach,”

§  17 ust. 2 pkt. 2.9.10. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 
„2.9.10. tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.11. - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości (przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki,”

  § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki wchodzą w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.

Uzasadnienie:
Wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu ELEKTROBUDOWA SA uzasadnia konieczność  dostosowania zapisu § 17 ust. 1 Statutu Spółki do zapisu Kodeksu spółek handlowych, doprecyzowania zapisu zawartego w § 17 ust. 2 pkt. 2.9.2. dotyczącego nabycia i zbycia udziałów/akcji w innych spółkach oraz  dostosowania do „Dobrych Praktyk  Spółek Notowanych na GPW 2016” zapisów  dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem lub podmiotem powiązanym (§ 17 ust. 2 pkt. 2.9.10).

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry