Projekty uchwał

ELEKTROBUDOWA SA                                                                                                                                                        Katowice, 30.03.2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2015

UCHWAŁA Nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 § 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie  art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………..

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu 
  w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, 
  z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2014 rok.   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
 14. Zamknięcie obrad.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: 
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, 
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się:  

 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 912.783.967,26 zł (słownie złotych: dziewięćset dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem 26/100),
 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 29.100.878,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 40/100),
 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.506.872,77 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa 77/100),    
 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku  wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.856.159,75 zł (słownie złotych: szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 75/100), 
 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: 
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok 2014, 
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2014 rok, na które składa się: 

 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 911.812.334,47 zł (słownie złotych: dziewięćset jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery 47/100),
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 27.015.165,68 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć 68/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 27.321.385,51 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć 51/100), strata netto przypadająca na udziały mniejszości wynosi 306.219,83 zł (słownie złotych: trzysta sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście 83/100),        
 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.519.620,08 zł (słownie złotych: jedenaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia 08/100),
 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.114.375,77 zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 77/100), 
 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu  z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA  dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1  pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi ZarząduAdamowi  Świgulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

  § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Adamowi Świgulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Dreżewskiemu (Dreżewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż   w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 UCHWAŁA Nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 22.05.2014 do 31.12.2014 r.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej w tym Zastępcy Przewodniczącego, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arturowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 UCHWAŁA Nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SAz dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,  Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej,  w tym Zastępcy Przewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

UCHWAŁA Nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014  

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395  § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie 29.100.878,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 40/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. 

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA rekomenduje pozostawienie w Spółce wypracowanego w 2014 roku zysku, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek dotyczący przeznaczenia w całości wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie 29.100.878,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 40/100) na kapitał zapasowy. Zysk zostanie przeznaczony na sfinansowanie działalności operacyjnej, w sytuacji planowanego systematycznego wzrostu przychodów i portfela zamówień. Pozostawienie środków w Spółce poprawi ocenę stabilności finansowej poprzez zwiększenie udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów oraz jednocześnie pozwoli na ograniczenie poziomu zadłużenia Spółki, tym samym umożliwi zwiększenie limitów dla gwarancji bankowych zabezpieczających nowo pozyskiwane kontrakty. Systematyczny wzrost przychodów i portfela w długim okresie czasu przedłoży się na wymierny wzrost wartości Spółki, a tym samym będzie stanowił korzyść dla Akcjonariuszy.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry