Projekty uchwał

ELEKTROBUDOWA SA                                                                                                                                                                  Katowice, 24.04.2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MAJA 2014 ROKU

UCHWAŁA Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………..

UCHWAŁA Nr 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013. 
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011 - 2012 oraz użycia kapitału zapasowego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwot wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie strat z lat ubiegłych. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA. 
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 
19. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: 
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, 
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składa się: 
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 762.407.623,29 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 29/100), 
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 13.306.194,28 zł (słownie złotych: trzynaście milionów trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 28/100),  
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.803.270,76 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt 76/100), 
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.653.204,39 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery 39/100), 
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: 
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2013, 
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2013 rok, na które składa się: 
 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 775.663.906,63 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześć 63/100), 
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 17.584.934,51 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 51/100) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 17.213.111,36 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy sto jedenaście 36/100), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 371.823,15 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 15/100), 
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.841.049,73 zł (słownie złotych: siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści dziewięć 73/100), 
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34.285.037,46 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści siedem 46/100), 
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie: 
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA w 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku w kwocie 13.306.194,28 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 28/100), podzielić w następujący sposób: 
1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 9.495.216,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję; 
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 3.810.978,28 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 28/100).

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.

UCHWAŁA Nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala dzień nabycia prawa do dywidendy na 22 lipca 2014 roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2014 roku. 
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

Uzasadnienie: 
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011 - 2012 oraz użycia kapitału zapasowego

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. g) oraz § 27 Statutu ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, a ponadto na podstawie przepisu art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu w całości straty netto z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku tj.: 

a) straty netto za rok 2011 w kwocie 8.613.283,00 zł, 
b) straty netto za rok 2012 w kwocie 17.162.824,00 zł, 
czyli w łącznej kwocie 25.776.107,00 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o użyciu kapitału zapasowego Spółki, celem pokrycia straty, o której mowa w § 1 powyżej. 
2. Kapitał zapasowy zostanie zmniejszony z wynoszącej na dzień 31 grudnia 2013 r. kwoty 330.001.246,53 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów jeden tysiąc dwieście czterdzieści sześć złotych 53/100) do kwoty 304.225.139,53 zł (słownie: trzysta cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 53/100) tj. o kwotę 25.776.107,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych).  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
W 2013 r., na skutek audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Spółce zostały ujawnione zdarzenia gospodarcze, polegające na nieprawidłowym rozliczeniu i wycenie długoterminowych kontraktów poprzez niewłaściwe przyporządkowywanie do nich kosztów bezpośrednich. Zdarzenia te miały miejsce w latach 2011-2012, a ich ujawnienie miało wpływ na wynik finansowy Spółki wypracowany w tych latach. Na skutek wystąpienia ww. zdarzeń, konieczne było dokonanie korekty wyniku finansowego Spółki za lata 2011 i 2012 poprzez wykazanie straty netto w następującej wysokości: za rok 2011 w kwocie 8.613.283,00 zł, a za rok 2012 w kwocie 17.162.824,00 zł. W związku z tym, w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 r. wykazano stratę netto z lat ubiegłych w łącznej wysokości 25.776.107,00 zł. Zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, pokrycie straty wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Ponadto zgodnie z § 27 pkt a/ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o pokryciu straty na wniosek Zarządu Spółki przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 20 marca 2014 r. Zarząd Spółki działając na podstawie § 27 lit. a/ Statutu Spółki w związku z przepisem art. 371 § 1 - 3 kodeksu spółek handlowych i w związku z § 11 ust. 4 Statutu Spółki, podjął uchwałę w sprawie złożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o rozliczeniu skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011-2012 i pokryciu wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie 25.776.107,00 zł z kapitału zapasowego Spółki. 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r., kapitał zapasowy Spółki wynosi 330.001.246,53 zł, a kapitał zakładowy wynosi 26.374.919,00 zł. Pokrycie przedmiotowej straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki jest zatem w pełni uzasadnione.
W dniu 20 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 27 lit. a/ Statutu Spółki w związku z przepisem art. 388 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 15, § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2 pkt 2.2. Statutu Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia opinii w sprawie wniosku Zarządu Spółki o pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu Spółki. 
Spełnione zostały zatem określone w Statucie Spółki przesłanki formalne podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011 - 2012. 
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie. Jednakże części kapitału zapasowego, w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o użyciu części kapitału zapasowego celem pokrycia straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie 25.776.107,00 zł.

UCHWAŁA Nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie przeznaczenia kwot wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie strat z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 
W związku z faktem, iż: 
a) na podstawie przepisu art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2005 r., od dnia 1 stycznia 2005 r., Spółka prowadziła skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR); 
b) Spółka działając zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”, dokonała przeszacowania wysokości kapitału zakładowego i zapasowego Spółki o łączną kwotę 17.990.379,00 zł, tj. kapitału zakładowego o kwotę 16.371.629,00 zł i kapitału zapasowego o kwotę 1.618.750,00 zł; 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć w całości kwotę 17.990.379,00 zł, wynikającą z dokonanego przez Spółkę przeszacowania wysokości kapitałów w warunkach hiperinflacji, na pokrycie strat z lat ubiegłych, powstałych jako skutek przeszacowania hiperinflacyjnego.

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Począwszy od 1 stycznia 2005 r. Spółka jako emitent papierów wartościowych zobowiązana była do prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF/MSR). Ponadto zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2005 r., Spółka podjęła decyzję o sporządzaniu także sprawozdań jednostkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. W konsekwencji, działając zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”, Spółka dokonała przeszacowania kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego do warunków hiperinflacji i w wyniku tej operacji: 
a) zwiększyła wartość kapitału zakładowego o kwotę 16.371.629,00 zł; 
b) zwiększyła wartość kapitału zapasowego o kwotę 1.618.750,00 zł,
obciążając jednocześnie niepodzielony wynik z lat ubiegłych.
Kapitał zakładowy w kwocie przeszacowania stanowił wyłącznie wartość księgową wykazywaną w sprawozdaniu finansowym Spółki. 
W wyniku powyższego przeszacowania powstała różnica pomiędzy wartością księgową kapitału zakładowego i wartością kapitału zakładowego, wynikającą ze Statutu Spółki i rejestru przedsiębiorców KRS. Różnica ta wynika z braku korelacji pomiędzy przepisami Kodeksu spółek handlowych i zasad MSR/MSSF. 
W chwili obecnej zasadne jest obniżenie kapitału zakładowego w kwocie 16.371.629,00 zł i kapitału zapasowego w kwocie 1.618.750,00 zł oraz przeznaczenie kwoty 17.990.379,00 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, powstałych jako skutek przeszacowania hiperinflacyjnego.

UCHWAŁA Nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwala poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA: 

• § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu.”

 • § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę pod treścią przyjętej uchwały. Miejsce odbycia posiedzenia Rady i sporządzenia protokołu oraz data podjęcia uchwały powinny zostać oznaczone w treści uchwały. Postanowienia § 15 ust. 1 zdanie 4 stosuje się odpowiednio. 
Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

 • § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

 • § 17 ust. 2, pkt 2.9 ppkt. 2.9.9. otrzymuje brzmienie: 
„nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem przypadków, gdy dokonanie tej czynności prawnej stanowi wypełnienie warunków określonych w dokumentacji przetargowej oraz wykonanie umowy zawartej przez Spółkę po wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązującej Spółkę do dokonania wyżej wymienionej czynności prawnej dla realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot przetargu,”

 • § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.”

 • § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 
a/ podwyższenie kapitału zakładowego, 
b/ odpisy na kapitał zapasowy, 
c/ odpisy na kapitały rezerwowe, 
d/ dywidendę dla akcjonariuszy, 
e/ inwestycje, 
f/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

 • § 33 otrzymuje brzmienie:
„Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. W pozostałych przypadkach Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita.”

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uzasadnienie: 
Wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu Spółki uzasadnia konieczność uszczegółowienia zapisów dotyczących głosowania przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym w związku z powstającymi na tle dotychczasowych zapisów wątpliwościami oraz doprecyzowania regulacji dotyczących uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na nabycie i zbycie nieruchomości. Nadto konieczne stało się wprowadzenie zmian o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA Nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
 2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

 Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prezesowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jaźwińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 roku do 1.07.2013 roku  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 1.07.2013 roku.
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

 Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świgulskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.12.2013 roku do 31.12.2013 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Adamowi Świgulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.12.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 roku do 16.10.2013 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 16.10.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż 
w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 22/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 23/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 24/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zastępcy Przewodniczącego Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 25/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku 
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujących członków:

1. ........................................ 
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. ........................................
6. ........................................
7. ........................................ 

Uzasadnienie: 
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest powołaniem Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję należy do kompetencji walnego zgromadzenia a konieczność powołania nowych Członków Rady Nadzorczej wynika z wygaśnięcia ich mandatów z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych).

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry