Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWY SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………..

UCHWAŁA Nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012. 
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy. 
15. Zamknięcie obrad.   

UCHWAŁA Nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, 
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 691.053.216,69 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych 69/100),

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 35.986.459,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.875.607,01 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych 01/100),

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.200.100,81 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy sto złotych 81/100),

5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

 Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: 
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2012, 
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok, na które składa się:

 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 699.038.150,84 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 84/100),

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 39.855.717,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 98/100) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 39.539.800,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 98/100), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 315.917,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.636.457,87 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 87/100),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.834.904,78 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset cztery złote 78/100),

5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

 Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA w 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

 Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jaźwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

 Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Przewodniczącemu Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Zastępcy Przewodniczącego Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 UCHWAŁA Nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 35.986.459,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100), podzielić w następujący sposób: 
1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 9 495 216 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję; 
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 26 491 243,63 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 63/100).

 Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.

 UCHWAŁA Nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 25 lipca 2013 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2013 roku. 
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry