Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

 • zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, na które składa się:
  • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 656.906.915,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
  • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 40.688.649,30 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy),
  • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.312.461,67 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
  • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 412.429,46 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy),
  • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

 • zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2011,
 • zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2011 rok, na które składa się:
  • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 659.560.027,87 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
  • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 38.135.501,06 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset jeden złotych sześć groszy) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 37.917.903,06 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset trzy złote sześć groszy), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 217.598,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych),
  • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.819.721,36 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych trzydzieści sześć groszy),
  • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.252.076,19 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście groszy),
  • informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA w 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.07.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojdzie (Wojda) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu (Chłopecki) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Chwałkowi (Chwałek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w kwocie 40.688.649,30 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy), podzielić w następujący sposób:

 • na dywidendę przeznaczyć kwotę 18.990.432,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) tj. po 4,00 zł (słownie: cztery złote) na jedną akcję;
 • na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 21.698.217,30 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych trzydzieści groszy).

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.

UCHWAŁA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 25 lipca 2012 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2012 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.

Katowice, 29.03.2012 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry