Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

 • zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, na które składa się:
  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 574 506 848,75 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony pięćset sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
  • rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 49 595 206,98 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
  • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34 865 112,44 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze),
  • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 64 869 284,84 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze),
  • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

 • zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2010,
 • zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2010 rok, na które składa się:
  • skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 579 383 256,41 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
  • skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 45 080 283,55 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 45 050 233,55 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 30.050,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt złotych),
  • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 31 023 371,99 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
  • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 60 528 171,31 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy),
  • informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojdzie (Wojda) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu (Chłopecki) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Chwałkowi (Chwałek) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 49 595 206,98 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), podzielić w następujący sposób:

 • na dywidendę przeznaczyć kwotę 18 990 432,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) tj. po 4,00 zł (słownie: cztery złote) na jedną akcję;
 • na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 30 604 774,98 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy).

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 18 lipca 2011 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2011 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w następującym składzie:

1. ........................................

2. ........................................

3. ........................................

4. ........................................

5. ........................................

6. ........................................

7. ........................................

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest powołaniem Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję należy do kompetencji walnego zgromadzenia a konieczność powołania nowych Członków Rady Nadzorczej wynika z wygaśnięcia ich mandatów z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych).

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry