Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

 • zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009,
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, na które składa się: 
  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 468 326 758,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy),
  • rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 58 413 268,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy),
  • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 44 833 736,18 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych osiemnaście groszy),
  • rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 633 428,33 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści trzy grosze),
  • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

 • zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2009,
 • zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2009 rok, na które składa się:
  • skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 474 004 326,41 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
  • skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 54 527 056,29 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
  • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 39 554 965,42 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze),
  • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 224 816,95 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
  • informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w 2009 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1.02.2009 roku do 31.12.2009 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

 

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojdzie (Wojda) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu (Chłopecki) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Chwałkowi (Chwałek) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 58 413 268,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy), podzielić w następujący sposób:

 • na dywidendę przeznaczyć kwotę 16 616 628,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) tj. po 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
 • na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 • na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 41 776 640,18 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych osiemnaście groszy).

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

Uchwała w części dotyczącej punktu 3 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 23 lipca 2010 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2010 roku.

Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwiększa kapitał zapasowy o kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków przeznaczonych na obsługę wypłaty dywidendy za rok 2008.

Uzasadnienie:

Kwota 10 000,00 zł wynika z różnicy pomiędzy kwotą przeznaczoną uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA z dnia 24.04.2009 r. na obsługę wypłaty dywidendy, a faktycznie wydatkowaną na ten cel sumą wynikającą z rozliczenia KDPW za obsługę wypłaty dywidendy.

UCHWAŁA Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2010 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA uchwala zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA, dostosowując go do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych, oznaczone poniżej:

1) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 7 ust. 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać:

 • Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
 • Zarząd Spółki na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, trzech członków Rady Nadzorczej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, trzem jej członkom, o ile Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego wniosku,
 • Rada Nadzorcza, jeżeli ze względu na interes Spółki, zwołanie go uzna za wskazane,
 • Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
 • Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. e powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w formie e-mail na adres: 
 • Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w art. 4021 i 4022 ustawy.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszcza się:

 • ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
 • informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 • dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
 • projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 • formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.”

2) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

㤠5

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Porządek obrad ustala podmiot lub organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

3) Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia żądania.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez podmioty określone w § 4 ust. 2 pkt. c i d może być dokonane tylko przez te organy i podmioty.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd z własnej inicjatywy, oraz w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na żądanie takich osób możliwe jest tylko za ich zgodą. Odwołanie Walnego Zgromadzenia jest możliwe, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego odwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.”

4) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), wymienione na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez spółkę na podstawie wykazu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych bądź wykazujące się imiennym zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym zgodnie z art. 4063 § 2 ksh.

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje ponadto Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Winni oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu co najmniej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie.

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje także tym członkom Zarządu i Rady, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywane i zatwierdzane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy, w którym te osoby pełniły jeszcze swe funkcje oraz na którym ma być podejmowana uchwała w przedmiocie udzielenia im absolutorium. Warunkiem udziału tych osób w Walnym Zgromadzeniu jest jednak złożenie Zarządowi żądania skorzystania z tego uprawnienia na piśmie, na co najmniej tydzień przed jego terminem.

Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni także: obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia, eksperci oraz goście i przedstawiciele mediów zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. W razie zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do obecności ww. osób, ostateczne rozstrzygnięcie w tej materii winno być poddane decyzji Walnego Zgromadzenia.”

5) Paragraf 9 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Może on także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie. Dopuszczalne jest także udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę, wysyłając informację określającą dane akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazując liczbę akcji i głosów, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na adres:  ”

6) Paragraf 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

7) W § 11 skreśla się ust. 3

8) Paragraf 13 otrzymuje brzmienie:

㤠13

Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy, Statutu lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.”

9) Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:

㤠14

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 • nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 • powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 3,
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • zmiana statutu Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 7 ust. 9 Statutu),
 • łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
 • z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4,
 • zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 • ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 • zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Kompetencje wymienione w ust. 1, pkt c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, Walne Zgromadzenie wykonuje:

 • na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej,
 • na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Czas przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a datą wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.”

10) Paragraf 16 otrzymuje brzmienie:

㤠16

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, gdy uzyskanie takiej opinii jest wymagane, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, winien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.”

11) Paragraf 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. „Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:

 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 • stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,
 • treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie,
 • przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
 • odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,
 • wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach,
 • pisemne oświadczenie uczestnika Walnego Zgromadzenia, złożone w kwestiach stanowiących przedmiot porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

12) Do § 18 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.”

13) Paragraf 20 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że:

 • mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej,
 • w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • mogłoby to narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

Zarząd może jednak udzielić też informacji na piśmie, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w ust. 1.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, uwzględniając zmiany zawarte w pkt 1, przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

W celu dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA do przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik do uchwały Nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA z dnia 26.04.2010 r.

jednolity tekst

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROBUDOWY SA

Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna w Katowicach jest jej organem statutowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

 • Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
 • Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
 • Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
 • Ustawie - należy przez to rozumieć przepisy ustawy wymienionej w § 2;
 • Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
 • Spółce - należy przez to rozumieć FIRMĘ: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna.
 • Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 7 ust. 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać:

 • Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
 • Zarząd Spółki na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, trzech członków Rady Nadzorczej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, trzem jej członkom, o ile Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego wniosku,
 • Rada Nadzorcza, jeżeli ze względu na interes Spółki, zwołanie go uzna za wskazane,
 • Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
 • Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. e powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w formie e-mail na adres: 

Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w art. 4021 i 4022 ustawy.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszcza się:

 • ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
 • informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 • dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
 • projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 • formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Porządek obrad

§ 5

 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Porządek obrad ustala podmiot lub organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Miejsce odbywania Walnego Zgromadzenia

§ 6

Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.

 

 

Termin odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia żądania.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez podmioty określone w § 4 ust.2 pkt. c i d może być dokonane tylko przez te organy i podmioty.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na żądanie takich osób możliwe jest tylko za ich zgodą. Odwołanie Walnego Zgromadzenia jest możliwe, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego odwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

§ 8

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), wymienione na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez spółkę na podstawie wykazu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych bądź wykazujące się imiennym zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym zgodnie z art. 4063 § 2 ksh.

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje ponadto członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Winni oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu co najmniej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie.

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje także tym członkom Zarządu i Rady, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywane i zatwierdzane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy, w którym te osoby pełniły jeszcze swe funkcje oraz na którym ma być podejmowana uchwała w przedmiocie udzielenia im absolutorium. Warunkiem udziału tych osób w Walnym Zgromadzeniu jest jednak złożenie Zarządowi żądania skorzystania z tego uprawnienia na piśmie, na co najmniej tydzień przed jego terminem.

Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni także: obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia, eksperci oraz goście i przedstawiciele mediów zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. W razie zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do obecności ww. osób, ostateczne rozstrzygnięcie w tej materii winno być poddane decyzji Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

§ 9

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz ilość głosów, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na liście tej, na wniosek uprawnionego, zaznacza się ponadto posiadanie przez zastawnika lub użytkownika prawa głosu z akcji.

Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Może on także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie. Dopuszczalne jest także udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę, wysyłając informację określającą dane akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazując liczbę akcji i głosów, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na adres: 

Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.

Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu.

W razie gdy osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.

Po każdej zmianie w składzie uczestników Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.

Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym. Jeśli z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na tym zgromadzeniu komisja musi być powołana. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenie obrad

§ 10

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na przewodniczącego możliwy jest jego wybór przez aklamację.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna - akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.

Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Walnego Zgromadzenia możliwe jest powołanie zastępcy lub zastępców przewodniczącego.

§ 11

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym oraz czuwa nad poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:

 • niezwłocznie po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie podczas obrad tego Zgromadzenia,
 • potwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia,
 • poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu,
 • udziela głosu uczestnikom obrad, członkom władz Spółki i zaproszonym osobom,
 • w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
 • zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał,
 • ogłasza wyniki głosowań,
 • kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Walnego Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego,
 • podejmuje decyzje o charakterze porządkowym, w tym może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach,
 • zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 12

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Podejmowanie uchwał

§ 13

Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy, Statutu lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

§ 14

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 • nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 • powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 3,
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • zmiana statutu Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 7 ust. 9 Statutu),
 • łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4,
 • zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 • ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 • zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Kompetencje wymienione w ust. 1, pkt c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, Walne Zgromadzenie wykonuje:

 • na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej,
 • na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Czas przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a datą wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.

W przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ głosów.

§ 16

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, gdy uzyskanie takiej opinii jest wymagane, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, winien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie bada zaistnienie przesłanek formalnych dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, objętego porządkiem obrad, oraz podejmuje uchwałę w sprawie odmowy uruchomienia procedury dokonania wyboru Rady Nadzorczej w tym trybie, w razie nie udokumentowania przez wnioskodawców przesłanek zwołania Zgromadzenia, oznaczonych w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. W przypadku nie stwierdzenia przeszkód, o których mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami realizując czynności opisane niżej, z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy, oraz że wyborcy (akcjonariusze) mogą należeć tylko do jednej grupy:

 • określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby stanowisk w Radzie Nadzorczej do obsadzenia),
 • utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, której wybór leży w kompetencji poszczególnych grup (utworzona grupa wyborców - akcjonariuszy, ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone wcześniej minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy - bez prawa zaokrąglania w górę),
 • zrealizowanie przez wyodrębnioną (e), oddzielną(e) grupę(y), wyboru (ów) członka(ów) Rady Nadzorczej w drodze realizacji niżej wymienionych czynności:
  • wyboru przewodniczącego grupy, do którego zadań należy przeprowadzenie procedury zgłaszania kandydatów, zorganizowanie głosowania danej grupy wyborców (akcjonariuszy) w celu dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej, oraz ustalenie i przedstawienie przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów w grupie,
  • wyboru komisji skrutacyjnej,
  • sporządzenia odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy),
  • podpisania listy obecności w grupie przez przewodniczącego grupy,
  • zgłoszenia kandydatur na członka Rady Nadzorczej w grupie, oraz ich umieszczeniu na kartach do głosowania,
  • głosowania tajnego, w sprawie wyboru członka(ów) Rady Nadzorczej przez grupę,
  • w liczbie ustalonej na zasadach oznaczonych w ust. 2,
  • ustalenia wyniku wyborów w grupie przez komisje skrutacyjną, (w ramach grupy
  • o wyborze członka Rady decyduje większość oddanych głosów „za”),
  • podjęcie uchwały o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę,
  • przekazaniu uchwały przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
  • ogłoszenie przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia treści uchwał podjętych zgodnie z pkt. c) oraz ustalenie liczby członków Rady, których wyboru dokonują akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, którzy nie weszli w skład żadnej
  • z oddzielnych grup, uprawnionych do wyboru członków Rady Nadzorczej, wyodrębnionych zgodnie z pkt b),
  • dokonanie przez pozostałych, obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, (którzy nie utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu tajnym, wyboru uzupełniającego pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych kandydatów do Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

4. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie.

5. W głosowaniu określonym w ust. 1 i 2 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 k.s.h.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.

Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.

Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:

 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 • stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,
 • treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie,
 • przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
 • odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,
 • wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach,
 • pisemne oświadczenie uczestnika Walnego Zgromadzenia, złożone w kwestiach stanowiących przedmiot porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Koszty sporządzenia protokołu notarialnego ponosi Spółka.

Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

Niezależnie od protokołu notarialnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia, rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Walne Zgromadzenie sekretarz.

Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd.

Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części protokołów, za odpłatnością.

W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Głosowanie

§ 19

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

Informacje na Walnym Zgromadzeniu

§ 20

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że:

 • mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej,
 • w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • mogłoby to narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

Zarząd może jednak udzielić też informacji na piśmie, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w ust. 1.

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, może zgłosić sprzeciw do protokołu tego Zgromadzenia, a następnie złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W przypadku udzielenia akcjonariuszowi przez Zarząd informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma obowiązek ujawnić te informacje wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Materiały te mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia końcowe

§ 21

Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry