Piotr Janczyk

Piotr Janczyk
Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Systemami

Z wykształcenia ekonomista. W 1989 roku ukończył Wydział Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, uzyskując dyplom magistra ekonomii. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2008), Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) na Politechnice Warszawskiej (2002), Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie (1998) oraz Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995).

Od 1998 roku związany z ELEKTROBUDOWĄ SA. Jako Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Systemami jest odpowiedzialny za strategię i politykę personalną, administrację kadrowo-płacową, naliczanie wynagrodzeń, sprawy socjalne oraz całokształt kwestii z zakresu zarządzania personelem, a także sprawuje nadzór nad zintegrowanym systemem zarządzania. Ponadto od 2004 r. jako Pełnomocnik Zarządu odpowiada za relacje z zakładowymi organizacjami związkowymi, zaś od 2011 roku jako Pełnomocnik Zarządu ponosi dodatkowo odpowiedzialność za zagadnienia z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W 2016 roku wyznaczony przez Zarząd do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

Funkcję Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 01.01.2016 r.

Pan Piotr Janczyk nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Janczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zakres odpowiedzialności:

  • określa długo i krótkookresową strategię zarządzania zasobami ludzkimi
  • zapewnia organizacji kompetencje i umiejętności gwarantujące jej rozwój
  • zapewnia prawidłowość realizacji zagadnień kadrowych i płacowych
  • odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • sprawuje nadzór nad systemem komunikacji wewnętrznej
  • odpowiada za tworzenie i realizację strategii zrównoważonego rozwoju,
  • odpowiada za relacje ze związkami zawodowymi oraz rokowania zbiorowe
  • sprawuje nadzór w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • sprawuje nadzór nad systemami zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry