Okresy zamknięte

Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego”.

Okres zamknięty obejmuje osoby pełniące obowiązki zarządcze w ELEKTROBUDOWIE tj. Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz osoby spełniające kryteria określone w art. 3 ust. 1 pkt 25 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Osoby te nie mogą w okresie zamkniętym dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

W związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych osoby pełniące obowiązki zarządcze w ELEKTROBUDOWIE SA w 2020 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

  • 31 maja  - 30 czerwca: przed publikacją raportu rocznego ELEKTROBUDOWY SA i skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2019 rok;
  • 29 czerwca - 29 lipca: przed publikacją raportu za I kwartał 2020;
  • 31 sierpnia - 30 września: przed publikacją raportu za I półrocze 2020;
  • 28 października - 27 listopada: przed publikacją raportu za III kwartały 2020.
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry