Oferta publiczna akcji

EMISJA AKCJI SERII D

Oferta publiczna akcji serii D ELKTROBUDOWY SA miała miejsce na przełomie 2007 i 2008 roku. Wyemitowanych zostało 527.512 akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, o wartości nominalnej 2,0 zł każda.

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 436 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) - jako akcje zwykłe na okaziciela. Akcje zostały wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej przeprowadzanej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Podstawą emisji akcji serii D była uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA z dnia 18 września 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony decyzją Nr DEM/410/215/14/07 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2007 r.

Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 170,00 złotych.

EMISJA AKCJI SERII C

Oferta publiczna akcji serii C ELKTROBUDOWY SA miała miejsce w 2005 roku. W jej wyniku wyemitowano 249.096 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,0 zł każda.

Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Publiczna oferta akcji serii C skierowana była do kadry menadżerskiej, która objęła obligacje ELEKTROBUDOWY SA z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C. ELEKTROBUDOWA wyemitowała 249.096 obligacji imiennych, niezabezpieczonych, nieoprocentowanych, o wartości nominalnej 1 grosz. Każda obligacja uprawniała obligatariusza do objęcia jednej akcji serii C ELEKTROBUDOWY SA z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji były osoby wskazane w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA nr 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. jako realizacja programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki.

Prospekt emisyjny akcji serii C został zatwierdzony decyzją Nr DIF/E/4110/40/50/2005 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31 maja 2005 r.

Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 21,10 złotych.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry