Notyfikowanie transakcji

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Notyfikowanie transakcji

Notyfikowanie transakcji 

W związku z wejściem w życie, od dnia 3 lipca 2016 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z nimi zobowiązane są do powiadamiania ELEKTROBUDOWY SA i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych ELEKTROBUDOWA SA.

Powiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie i nie później niż w 3 dni robocze po dniu transakcji, której jednorazowa wartość przekracza równowartość kwoty 5.000,00 euro albo niezwłocznie i nie później niż w 3 dni robocze od każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000,00 euro w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg wartości transakcji oblicza się bez kompensowania poszczególnych pozycji. 

W związku z koniecznością wykonania przez ELEKTROBUDOWA SA obowiązku informacyjnego dotyczącego otrzymania powiadomienia, zawiadomienia kierowane do Spółki powinny być przekazywane na adres nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po dniu zawarcia transakcji.

Procedura notyfikacji

Obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR należy wypełniać za pośrednictwem:

  1. formularza elektronicznego do Komisji Nadzoru Finansowego, który znajduje się na stronie internetowej https://19mar.knf.gov.pl/ lub w przypadku awarii systemu elektronicznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, skan formularza notyfikacyjnego na adres mailowy: .
  1. adresu mailowego:  do ELEKTROBUDOWY SA w postaci skanu formularza notyfikacyjnego.

Osoba blisko związana oznacza: 

  1. małżonka;
  2. dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
  3. członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
  4. osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.
Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Instrukcja użytkownika formularza art. 19 MAR 1.03MB Plik: Instrukcja użytkownika formularza art. 19 MAR
pdf Stanowisko UKNF w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach art. 19 MAR 541.91KB Plik: Stanowisko UKNF w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach art. 19 MAR
rtf Formularz powiadomienia o transakcjach art. 19 MAR 96.2KB Plik: Formularz powiadomienia o transakcjach art. 19 MAR
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry