Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2018

Projekty uchwał NWZ
Projekty uchwał NWZ
Dokumenty do pobrania NWZ
Dokumenty do pobrania NWZ
Transmisja obrad NWZ
Transmisja obrad NWZ
Ogólna liczba akcji i głosów NWZ
Ogólna liczba akcji i głosów NWZ

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ELEKTROBUDOWA SA NA DZIEŃ 18 GRUDNIA  2018 R.  

Działając na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 400 § 1 i 2, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 19 ust. 4 i 5 oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA (zwanej dalej także „Spółką)” zwołuje na dzień 18 grudnia 2018 roku, na godz. 1000 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, które odbędzie się w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12, z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWĘ SA.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA, działając zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z pkt. 7 przedstawionego powyżej porządku obrad podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki wraz z treścią ich proponowanych zmian.

Dotychczasowa treść § 10 ust. 3 Statutu Spółki: 
„3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.”
Proponowana treść § 10 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.” 
Dotychczasowa treść § 28 Statutu Spółki: 
„Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.” 
Proponowana treść § 28 Statutu Spółki:  
„Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.”

Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przekazuje poniżej  informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki ELEKTROBUDOWA SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zawierający dane określone w art. 4023 ksh, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie. Ponadto Spółka informuje, że korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem. Formularz nie zastępuje także dokumentu pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

ELEKTROBUDOWA SA podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA. Ponadto po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego, przy sporządzaniu listy obecności, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli z niego nie wynika, to konieczne jest, w przypadku nie udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, dysponowanie pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa odpisem z właściwego rejestru. Dokumenty te należy przedłożyć w oryginale lub kopii.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa odpisie z właściwego rejestru.

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od ELEKTROBUDOWA SA, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 grudnia 2018 r. ("Dzień Rejestracji"). 

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami ELEKTROBUDOWA SA w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 21 listopada 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 3 grudnia 2018 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: 
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 2 grudnia 2018 r. i są wymienione na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Spółkę na podstawie wykazu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
lub 
b) wykazały się imiennym zaświadczeniem podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym zgodnie
z art. 4063 2 ksh.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, w godzinach od 900 do 1500, na 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 13 grudnia 2018 r., 14 grudnia 2018 r. i 17 grudnia 2018 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy wysłać na adres

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Karty do głosowania wydawane będą osobom uprawnionym do uczestnictwa po okazaniu dowodu tożsamości.  

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz informacją dotyczącą ochrony danych osobowych będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 ksh.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.  

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry